Innkjøringstunnel til post- og varemottaket

Det ble utredet ulike alternative løsninger for tilkomst til post- og varemottaket. Etter en prosess med både Oslo kommune og naboer ble det avgjort å etablere en 250 meter lang tilførselstunnel under Nedre Vollgate, med innkjøring fra Rådhusgata. 

  • Hovedtyngden av arbeidene i Rådhusgata øvre løp er avsluttet. Reetablering av toppstein på mur mot Kontraskjæret utføres vår 2018.
  • Rådhusgata øvre løp ble gjenåpnet for trafikk i august 2017.
  • Arbeidene går videre i Nedre Vollgate og vil pågå utover høsten 2018.
  • Tunnelprosjektet er planlagt ferdig våren 2019.
  • Ny toveis busstrasé i Nedre Vollgate/Tollbugata er planlagt åpnet senhøsten 2018.
  • Nedre Vollgate vil opparbeides til samme standard som øvre del av Kvadraturen.
  • Rådhusgata nedre løp ferdigstilles våren 2019.

Sist oppdatert: 14.02.2018 11:51