Vedtak uke 10

I uke 10 ba stortingsflertallet regjeringen utrede om ny teknologi kan erstatte dagens bompengeordning, det ble vedtatt karantenetid for juks på førerprøven og flertallet ville ikke gå inn for et forbud mot atomvåpen.

E18 ved Vækrø. Foto: Stortinget.
E18 ved Vækrø. Foto: Stortinget.

Kan ny teknologi erstatte dagens bompengeordning?

Stortinget har behandlet to representantforslag om veiprising. Forslagene ble sett i sammenheng og behandlet under ett, fordi tematikken var såvidt lik.

Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen inkludere utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning, som en del av gjennomgangen av dagens avgiftssystem for bil.

Karantene for å jukse på førerprøven

Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven.*

Det ble blant annet vedtatt å endre loven slik at det ved fusk på førerprøven kan ilegges karantene for ny førerprøve på inntil ett år. Det ble også vedtatt at den som ikke består førerprøve, utrykningsprøve eller prøve for yrkessjåførkompetanse kan forbys å gå opp til ny prøve i en periode på inntil to måneder.

Videre ble det vedtatt endringer i vegtrafikkloven om behandling av personopplysninger, og om forholdet til folkeregisterloven.

Forbud mot atomvåpen?

Stortinget har behandlet en utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten). 

Det ble fremmet et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om signering av Traktaten om forbud mot kjernevåpen. Forslaget oppnådde ikke flertall.

Andre vedtak

Denne uken har Stortinget behandlet en rekke andre saker, blant annet tre undersøkelser fra Riksrevisjonen.

Flere ulike representantforslag ble debattert i salen, blant annet om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen, å sikre et rimeligere og bedre ekspressbusstilbud i hele landet og om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene. Ingen av representantforslagene fikk flertall.

I tillegg har har utenriksministeren holdt utenrikspolitisk redegjørelse.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 08.03.2019 14:15