Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)

Prop. 14 L (2018-2019), Innst. 178 L (2018-2019), Lovvedtak 43 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2019 Innst. 178 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven. Det ble blant annet vedtatt å endre loven slik at det ved fusk på førerprøven kan ilegges karantene for ny førerprøve på inntil ett år. Det ble også vedtatt at den som ikke består førerprøve, utrykningsprøve eller prøve for yrkessjåførkompetanse kan forbys å gå opp til ny prøve i en periode på inntil to måneder. Videre ble det vedtatt endringer i vegtrafikkloven om behandling av personopplysninger, og om forholdet til folkeregisterloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.03.2019