Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2018

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Øystein Hassel

fung. leder

ordfører