Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2018

Dette dokument

  • Innst. 345 S (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Dokument 5 (2018–2019)
  • Utgjevar: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetal: 3
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Øystein Hassel

fung. leder

ordfører