Sammendrag

Ombudsmannsnemnda skal etter Stortingets vedtatte instruks for nemnda bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for Forsvarets personell og ved sin virksomhet bidra til å effektivisere Forsvaret. Nemnda utfører sitt løpende arbeid uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke samtidig være medlem av Ombudsmannsnemnda. Nemnda har en bred sammensetning og en god erfaringsbakgrunn. Nemnda skal bestå av syv medlemmer som velges av Stortinget for fire år. Ett av medlemmene velges som leder og benevnes som Ombudsmann for Forsvaret. Det velges også nestleder og varamedlemmer til nemnda.

Stortinget valgte 13. desember 2017 syv medlemmer og syv varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for tidsrommet 1. januar 2018 – 31. desember 2021.

Dokument 5 er basert på Ombudsmannsnemndas arbeid gjennom møter og befaringer samt det arbeidet som gjøres ved Ombudsmannens kontor, herunder saksbehandlingen. I vedleggene foreligger fullstendige befaringsrapporter for året 2018. I tillegg er det vedlagt innspill og rapporter fra instanser i Forsvaret som alle har det til felles at de inngår i arbeidet med og for personellet i Forsvaret.

Stortinget opprettet Ombudsmannsnemnda i 1952, som den første av Stortingets ombudsmannsordninger. Siden den gang har det vært årlig dialog mellom Stortinget og nemnda.

Ombudsmannsnemndas aktivitet reguleres av gjeldende Instruks for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Her fremgår det konkret hvilke oppgaver som skal ivaretas på vegne av Stortinget som oppdragsgiver.

Ombudsmannsnemnda er fornøyd med at Stortinget nå skal foreta en gjennomgang av dagens instruks for å se om den er optimal i forhold til de roller og endringer Forsvaret har vært – og skal – gjennom. Dersom nemnda skal kunne ivareta sin funksjon på tilfredsstillende måte, forutsetter det at man treffer i forhold til oppgavene den tillegges. Ombudsmannsnemnda er til enhver tid klar til å påta seg nye utfordringer.

Ombudsmannsnemnda ber Stortinget vurdere om det bør opprettes formalisert kontakt med andre kontrollinstitusjoner for å samkjøre arbeidet mere.

Ombudsmannsnemnda har i 2018 gjennomført følgende befaringer:

  • 1. Sjøforsvaret, Haakonsvern, Bergen kommune

  • 2. 139 Luftving, Bardufoss flystasjon, Målselv kommune

  • 3. Hæren, Bardufoss, Målselv kommune

  • 4. 132 Luftving, Ørland kommune

I tillegg til befaringene er det avholdt egne møter i nemnda. Nemnda har hatt møter med forsvarsministeren, Sjef Hæren, Sjef Sjøforsvaret, Sjef FSAN, Sjef FPVS, TVO /Vernepliktsrådet, NOF og BFO. I tillegg har nemnda deltatt på Landskonferansen/TVO og på Forsvarets veterankonferanse.

Ombudsmannen har også besøkt Kystjegerkommandoen i Harstad, Hærens musikkorps i Harstad, og FPVS’ avdeling i Harstad. Videre har Ombudsmannen hatt møter med NVIO og SIOPS.

Verneplikten

Ombudsmannsnemnda peker på at det er svært viktig at Verneplikten og førstegangstjenesten gis riktige og nødvendige rammer for en helhetlig god tjeneste, og vil anbefale:

  • At Stortinget vurderer å øke antall som gjennomfører førstegangstjeneste, slik at Forsvaret og førstegangstjenesten gjøres mer bærekraftig.

  • At arbeidet for en helhetlig og styrket soldativaretakelse for å sikre at verneplikten fortsatt skal være attraktiv og rekrutterende, må forsterkes, herunder muligheten for voksenopplæring, etter- og videreutdanning og god velferdstjeneste for alle som er inne til førstegangstjeneste.

  • Å styrke arbeidet med å bedre standard på kaserner og bygninger, ikke minst at tilpasning for allmenn verneplikt er ferdigstilt innen utgangen av 2020.

  • At Stortinget bør ta initiativ til at objektiv kunnskap og informasjon om Forsvaret og verneplikten blir læreplanfestet i norsk skole.

  • Økt fokus og forebyggende arbeid knyttet til mobbing og seksuell trakassering som skaper varige tiltak og endring.

Personellet

Ombudsmannsnemnda har gjennom sin aktivitet gjennomgående opplevd en svært positiv holdning fra vernepliktige og ansatte. Dette viser at forsvarssektoren tar personellet som den viktigste ressursen på alvor. Personellet viser en holdning, motivasjon, ansvarlighet og lojalitet som nemnda synes er imponerende.

Ombudsmannsnemnda er av den oppfatning at personellet i Forsvaret bør, om mulig, oppleve mindre trykk med reformer og omorganiseringer. Der det er ubalanse mellom oppdrag og ressurser, bør dette rettes opp. Personellet skal fortsatt være den viktigste ressursen i Forsvaret, og personellet må tas vare på.

Veteranarbeidet

Ombudsmannsnemnda hadde i 2017 et særskilt fokus på veteranarbeidet i Forsvaret. Dette ble beskrevet i Dokument 5 for 2017. Det ble tatt til orde for at Ombudsmannsnemnda også skulle være nemnd og ombudsordning for veteranene, noe som det ble gitt tilslutning til under behandlingen av Dokument 5 for 2017. Det er bedt om at dette presiseres ved en gjennomgang og fornyelse av nemndas mandat og instruks.

Ombudsmannens kontor arbeider som om mandatet vedrørende veteraner er en realitet. Kontoret opplever en betydelig økt grad av henvendelser hva gjelder saker som omhandler veteraner.