7. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 1

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 344 201 000

2

Familie og forbruker

46 728 488 000

3

Kultur

11 085 361 000

4

Utenriks

39 992 783 000

5

Justis

28 274 477 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 813 756 000

7

Arbeid og sosial

421 043 077 000

8

Forsvar

43 319 235 000

9

Næring

5 093 857 000

10

Fiskeri

208 202 000

11

Landbruk

16 791 145 000

12

Olje og energi

-87 144 600 000

13

Miljø

7 320 828 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 519 636 000

15

Helse

180 053 759 000

16

Kirke, utdanning og forskning

68 623 097 000

17

Transport og kommunikasjon

57 603 677 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

169 372 188 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 546 738 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 329 774 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 039 287 411 000

22

Utbytte mv.

-30 478 202 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

1 154 066 000

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 2

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 113 555 000

2

Familie og forbruker

47 678 138 000

3

Kultur

10 785 481 000

4

Utenriks

41 367 283 000

5

Justis

28 418 477 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

21 384 716 000

7

Arbeid og sosial

421 935 277 000

8

Forsvar

43 326 935 000

9

Næring

5 142 225 000

10

Fiskeri

196 202 000

11

Landbruk

17 361 645 000

12

Olje og energi

-86 959 600 000

13

Miljø

7 181 578 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 543 636 000

15

Helse

180 310 959 000

16

Kirke, utdanning og forskning

68 403 797 000

17

Transport og kommunikasjon

58 586 365 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

169 638 310 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 962 500 000

20

Finansadministrasjon mv.

26 906 603 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 044 234 611 000

22

Utbytte mv.

-29 063 202 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

2 986 269 000

Forslag 3

Stortinget vedtar at det ikke benyttes nøytral merverdiavgift i staten og i helseforetakene.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at engangstilskuddet til vedlikehold og rehabilitering kan disponeres til skoler, omsorgsbygg, kirker og kulturbygg.

Forslag 5

Stortinget ber regjeringen bidra til at det legges fiberkabel samtidig som det bygges nye kraftkabler mellom Norge og Tyskland og Norge og Storbritannia.

Forslag 6

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en gjennomgang av kraftverksbeskatningen med sikte på å gjenopprette den fordelingen av vannkraftformuen som et bredt stortingsflertall sto bak i kraftskattereformen.

Forslag 7

Stortinget ber regjeringen etablere en ordning for refusjon av bompengekostnader til bompengeselskapene, med sikte på halverte bompengesatser for tunge kjøretøyer.

Forslag 8

Stortinget ber regjeringen sørge for halverte flyplassavgifter på kortbanenettet.

Forslag 9

Stortinget ber regjeringen gi en reduksjon på 25 pst. i flyplassavgiftene for fly som bruker biodrivstoff.

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk for bunnfradrag i avgifter på drikkevareemballasje og engangsemballasje for drikkevare.

Forslag 11

Stortinget ber regjeringen, som del av en større gjennomgang av incentivordninger for mer miljøvennlige emballasje og resirkuleringsløsninger, utforme et regelverk for å unnta bioplast fra grunnavgift på engangsemballasje.

Forslag 12

Stortinget ber regjeringen legge følgende kriterier til grunn for fordeling av økte bevilgninger til tapskompensasjon til fylkeskommunene:

  • 70 pst. i tilleggskompensasjon for tap mellom 200–799 kroner/innbygger

  • 85 pst. i tilleggskompensasjon for tap over 800 kroner/innbygger.

Forslag 13

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å styrke den norske humanitære innsatsen i Syrias nærområder.

Forslag 14

Stortinget ber regjeringen opprette et grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter og komme tilbake til Stortinget med et forslag om å tilføre selskapet kapital på 10 mrd. kroner.

Forslag 15

Stortinget ber regjeringen utrede en ny tilskuddsordning for sykehjem med mål om å tilby beboere én times aktivitet hver dag tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Tilskuddsordningen må bidra til blant annet flere fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, musikkterapeuter og frivillighetskoordinatorer på sykehjem.

Forslag 16

Det skal ikke benyttes nøytral merverdiavgift i staten og i helseforetakene.

Forslag 17

Stortinget ber regjeringen gjenopprette et beredskapslager for matkorn.

Forslag 18

Stortinget ber regjeringen endre praksis når det gjelder avtaleinngåelse med kommersielle tilbydere av mottakstjenester slik at muligheten til å ta ut økonomisk profitt knyttet til å eie og drive asylmottak, strammes kraftig inn.

Forslag 19

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at engangstilskuddet til vedlikehold og rehabilitering kan disponeres til skoler, omsorgsbygg, kirker og kulturbygg.

Forslag fra Venstre:

Forslag 20

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 243 257 000

2

Familie og forbruker

46 181 888 000

3

Kultur

10 721 611 000

4

Utenriks

41 371 004 000

5

Justis

27 943 577 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 523 556 000

7

Arbeid og sosial

417 178 277 000

8

Forsvar

40 323 235 000

9

Næring

4 570 425 000

10

Fiskeri

206 202 000

11

Landbruk

16 709 745 000

12

Olje og energi

-87 844 078 000

13

Miljø

7 856 128 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 508 636 000

15

Helse

178 017 659 000

16

Kirke, utdanning og forskning

69 363 697 000

17

Transport og kommunikasjon

57 816 603 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

168 743 195 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 264 500 000

20

Finansadministrasjon mv.

26 857 274 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 031 601 411 000

22

Utbytte mv.

-29 233 202 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-278 222 000

Forslag 21

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak hvor det foreslås en ny og bedre finansieringsordning som sikrer full finansiering av krisesentrene i Norge.

Forslag 22

Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å heve kvaliteten i sosionomutdanningen.

Forslag 23

Stortinget ber regjeringen innrette Arkivprosjektet på Tynset slik at både de mest arbeidskraftintensive funksjonene og den permanente fysiske arkivfunksjonen lokaliseres på Tynset.

Forslag 24

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjøre merverdiavgiftskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg rettighetsbasert.

Forslag 25

Stortinget ber regjeringen inngå drøftinger med sikte på en ny avtale om årlige drøftinger mellom staten og Advokatforeningen om salærsatsen og øvrige størrelser i tilknytning til rettshjelpsordningen.

Forslag 26

Stortinget ber regjeringen om på egnet måte å oppheve reglene om opptjeningstid på tre år i Statens pensjonskasse for å få opptjent tilleggspensjon.

Forslag 27

Stortinget ber regjeringen på egnet måte fremme forslag til endring i rederiskatteordningen slik at fartøy som kvalifiserer for ordningen, skal kunne delta i arbeidet med å etablere, utvikle og vedlikeholde offshore vindmølleparker.

Forslag 28

Stortinget ber regjeringen dele opp og endre Argentums investeringsportefølje slik at selskapet splittes og halvparten av selskapets kapital investeres i selskapers tidligfase der hvor kapitaltørken er størst.

Forslag 29

Stortinget ber regjeringen etablere et statlig risikokapitalfond for norske selskaper som investerer i fullskala anlegg og teknologiutvikling i ny fornybar energi som havvind, solkraft, hydrogen og energi/CO2-lagring. Fondet bør opprettes med en egenkapital på 15–20 mrd. kroner.

Forslag 30

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om kriteriene for innlemming av nye akkrediterte private høyskoletilbud i de statlige finansieringsordningene.

Forslag 31

Stortinget ber regjeringen opprettholde driften av Sameskolen i Midt-Norge inntil det etter dialog med Sametinget er etablert et tilfredsstillende alternativ.

Forslag 32

Stortinget ber regjeringen sikre at det settes krav om nullutslippsteknologi ved alle nye fergeanbud og kjøp av riksveifergetjenester fra 1. januar 2016.

Forslag 33

Stortinget ber regjeringen snarest avvikle den særnorske ordningen med vekten av kommunelån.

Forslag 34

Stortinget samtykker i at det spares inn 1 213 mill. kroner på departementenes driftsutgifter (postene 1–29). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2015. Alternativt til en lik reduksjon i alle driftsutgifter kan regjeringen fremme andre effektiviseringstiltak med samme provenyvirkning. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 1 213 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 1 213 mill. kroner til kap. 2309.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 35

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 436 201 000

2

Familie og forbruker

47 968 788 000

3

Kultur

10 751 765 000

4

Utenriks

43 924 895 000

5

Justis

27 484 477 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

21 495 621 000

7

Arbeid og sosial

421 380 277 000

8

Forsvar

42 690 235 000

9

Næring

5 060 778 000

10

Fiskeri

186 202 000

11

Landbruk

16 723 145 000

12

Olje og energi

-87 443 400 000

13

Miljø

7 709 128 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 518 636 000

15

Helse

179 877 623 000

16

Kirke, utdanning og forskning

68 349 097 000

17

Transport og kommunikasjon

57 177 665 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

171 799 495 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 700 000 000

20

Finansadministrasjon mv.

26 882 574 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 052 421 411 000

22

Utbytte mv.

-29 275 702 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-4 023 911 000

Forslag 36

Stortinget ber regjeringen gjennomføre etableringen av den helhetlige arkivsatsingen på Tynset i henhold til gjennomført forprosjekt fra Statsbygg.

Forslag 37

Stortinget ber regjeringen endre vilkårene for tilskudd under kapittel 871 (Likestilling og ikke-diskriminering), post 70 (likestilling mellom kjønn mv.), slik at også organisasjoner som arbeider med likestilling og kvinners rettigheter kan få tilskudd fra denne posten.

Forslag 38

Stortinget ber regjeringen utrede en regelstyrt incentivordning for filmproduksjon i Norge.

Forslag 39

Stortinget ber regjeringen, innenfor den foreslåtte økningen i årsverk til politiet, sette av ressurser til å opprette barnevoldsavsnitt i samtlige politidistrikt.

Forslag 40

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan Økokrims arbeid mot miljøkriminalitet kan forsterkes, i revidert nasjonalbudsjett.

Forslag 41

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan regjeringen vil sikre kontakt og reisestøtte til pårørende av innsatte som soner i Nederland, samt bygge opp kapasitet i norske fengsler for å gjøre plassene i Nederland overflødige, og gjennom dette forbedre kvaliteten i kriminalomsorgen.

Forslag 42

Stortinget ber regjeringen legge fram endringer i bostøtten som sikrer at inntektsgrensene og boutgiftstaket reguleres slik at det dekker de faktiske økningene i boutgiftene.

Forslag 43

Stortinget ber regjeringen fastsette regelverk for differensiert arbeidsgiveravgift utenfor den notifiserte ordningen som sikrer at virksomhet som har økonomisk nytte av ordningen, må benytte innsparingen innenfor det gitte geografiske området.

Forslag 44

Stortinget ber regjeringen fremme en sak om utfasing av olje og gass i ordningene GIEK og Eksportfinans, og tilsvarende øke støtten til fornybare investeringer.

Forslag 45

Stortinget ber regjeringen gi GIEK anledning til å utstede garantier for norske selskapers kapital til infrastrukturinvesteringer, som fornybar kraftproduksjon og distribusjon, i utviklingsland.

Forslag 46

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen virkemiddelsatsing for å utvikle de industrielle mulighetene knyttet til bruk av tre og biomasse.

Forslag 47

Stortinget ber regjeringen ved eierstyring sørge for at Statoil i så stor grad som mulig benytter seg av lokale leverandører.

Forslag 48

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

31

Havvind

400 mill. kroner

1840

CO2-håndtering

70

Gassnova

500 mill. kroner

Forslag 49

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en ny utredning av høyhastighetstog mellom de store byene i Norge med sikte på utbygging.

Forslag 50

Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for «elektrifisering av kysten», hvor utvikling av strømdrevne havgående fartøy får en sentral rolle.

Forslag 51

Stortinget ber regjeringen om å reversere forslagene om å innføre nøytral merverdiavgift i offentlig sektor.