Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kultur- og likestillingsdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 79 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i kringkastingsloven, som innebærer en teknisk opprydding av lovteksten som følge av omleggingen av finansieringen av NRK fra kringkastingsavgift til budsjettfinansiering, og i endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Endringene i sistnevnte lov er kun rettelser av små detaljer, og innebærer ingen materielle endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.12.2019