Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

Prop. 12 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang