Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 303 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i ekomloven. Endringene er gjort for å kunne regulere sluttbruker og grossistprisene for anrom til spesialnummer i forskrift, slik at prisnivået blir lavere og at nummerressursen kan benyttes til sitt formål, kundeservice. Det er tatt inn en ny bestemmelse i ekomloven, for å kunne fastsette makspriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenster innenfor EØS-området i forskrift. Videre er det vedtatt et unntak fra forvaltningslovens bestemmelser om tidsmessige begrensninger for når et vedtak kan endres til skade for klager. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019