Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

Prop. 104 L (2018-2019), Innst. 303 L (2018-2019), Lovvedtak 67 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 303 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i ekomloven. Endringene er gjort for å kunne regulere sluttbruker og grossistprisene for anrom til spesialnummer i forskrift, slik at prisnivået blir lavere og at nummerressursen kan benyttes til sitt formål, kundeservice. Det er tatt inn en ny bestemmelse i ekomloven, for å kunne fastsette makspriser for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenster innenfor EØS-området i forskrift. Videre er det vedtatt et unntak fra forvaltningslovens bestemmelser om tidsmessige begrensninger for når et vedtak kan endres til skade for klager. Det er også vedtatt en ny bestemmelse om innføring av særskilt søksmålsfrist for vedtak fattet av ekommyndighetene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019