Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)

Prop. 104 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang