Erklæring fra partiet Rødt

Erklæring fra Rødt vedrørende forskrifter vedtatt 3. april 2020 med hjemmel i koronaloven.

Det har kommet flere gode innsigelser i den korte høringsrunden som har vært på «Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19», som ikke er godt nok ivaretatt eller besvart av regjeringa. Derfor har vi noen reservasjoner.

Med hjemmel i koronalovens § 5 og prosedyrene fastsatt i Stortingets forretningsorden § 50a ber Rødt om at følgende bestemmelser i forskriften iverksatt med hjemmel i koronalovens § 2 ikke trer i kraft/oppheves:

  • Tvangsvedtak etter barnevernloven er inngripende avgjørelser og stiller store krav til private parters rettssikkerhet. Viser til at Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) og andre høringsinstanser reagerer på at partene ikke skal samtykke til bruken av fjernmøter og fjernavhør. LFB skriver: «Vi forstår at vi står i en unik situasjon, men det kan ikke gå på bekostning av rettssikkerheten til partene i disse sakene.» Fellesorganisasjonen skriver følgende om kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling: «Dersom partene ikke samtykker til slik behandling og nemndleder alene kan bestemme delvis skriftlig behandling kan det stilles spørsmål ved forsvarligheten». Det er forståelig at det kan oppstå behov for fjernmøter og andre tilpasninger, men utgangspunktet om at nemndsleder alene, uten sakkyndige og uten samtykke fra partene, skal avgjøre dette er uheldig. Derfor ber Rødt om at § 2 Fjernmøte og fjernavhør i fylkesnemnda og § 3 Kombinasjon av muntlig og skriftlig behandling i fylkesnemnda, oppheves.
  • Viser til at Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) påpeker at selv i en krisesituasjon bør barnet ha en mulighet til å klage på et vedtak om flytting. Advokatforeningen skriver i sitt høringssvar «at flyttinger av ungdommer som er plassert etter § 4-24 som følge av koronasituasjonen skal bringes inn for fylkesnemnda på et senere tidspunkt, når den konkrete krisesituasjonen er opphørt». Dette er heller ikke klargjort i forskrift. Derfor ber Rødt om at § 6 Hjemmel for Bufetat til å midlertidig flytte et barn fra en barnevernsinstitusjon til en annen, oppheves.
  • Viser til departementets egen vurdering: «Tilsyn er en viktig rettssikkerhetsgaranti for barn i fosterhjem og institusjon.» og høringsuttalelse fra Oslo kommune om at «Tilsyns- og oppfølgingsbesøk uten fysisk fremmøte bør kun gjennomføres der det etter en konkret vurdering i den enkelte sak anses som strengt nødvendig av smittevernhensyn».  Det er viktig at tilsynsordningene fungerer optimalt, og at det klargjøres i hvilke tilfeller og hvordan fysisk oppmøte eventuelt skal kunne erstattes med for eksempel videooverføring, hvis denne rettssikkerhetsgarantien skal svekkes. Derfor ber Rødt om at § 7 Adgang til å erstatte tilsyns- og oppfølgingsbesøk med andre kommunikasjonsformer, oppheves.

Sist oppdatert: 04.04.2020 11:01