Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven

Dokument 8:3 S (2020-2021), Innst. 267 S (2020-2021)