Revidert nasjonalbudsjett 2019

Meld. St. 2 (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Vedtak 665

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 000 000

fra kr 190 200 000 til kr 198 200 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 600 000

fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 600 000

fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag, nedsettes med

40 000 000

fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, nedsettes med

250 000 000

fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, nedsettes med

380 000 000

fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73,forhøyes med

2 000 000

fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., nedsettes med

2 000 000

fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 294 000

fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70

Utvekslingsordninger, kan overføres,nedsettes med

57 000 000

fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres,nedsettes med

532 000

fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000

73

FN og globale utfordringer, kan overføres,nedsettes med

8 800 000

fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter, kan overføres,forhøyes med

1 000 000

fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000

159

Regionbevilgninger

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres,nedsettes med

4 031 000

fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000

72

Afghanistan, kan overføres,nedsettes med

24 000 000

fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000

75

Afrika, kan overføres,nedsettes med

20 000 000

fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000

77

Latin-Amerika, kan overføres,nedsettes med

3 500 000

fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres,nedsettes med

40 960 000

fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres,forhøyes med

2 000 000

fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres,nedsettes med

75 000 000

fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000

71

Matsikkerhet og landbruk, kan overføres,nedsettes med

11 000 000

fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000

75

Norfund – tapsavsetting, forhøyes med

75 000 000

fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000

163

Klima, miljø og hav

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

22 750 000

fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overføres,forhøyes med

44 000 000

fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000

171

FNs utviklingsarbeid

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres,nedsettes med

500 000

fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

112 267 000

fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

889 000

fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 185 000

fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000

220

Utdanningsdirektoratet

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,forhøyes med

20 000 000

fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, forhøyes med

17 201 000

fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med

3 828 000

fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000

74

Prosjekttilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

25 000 000

fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000

71

Tilskudd til vitensentre, forhøyes med

6 700 000

fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

78

Tilskudd, forhøyes med

2 000 000

fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning,forhøyes med

3 000 000

fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 51,nedsettes med

3 185 000

fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

12 568 000

fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 21,nedsettes med

12 568 000

fra kr 12 568 000 til kr 0

251

22. juli-senteret

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

700 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd, nedsettes med

13 757 000

fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med

5 000 000

fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

71

Falstadsenteret, forhøyes med

1 700 000

Fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1,forhøyes med

8 880 000

fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

627 000

fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

9 000 000

fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med

298 466 000

fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000

280

Felles enheter

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, forhøyes med

20 500 000

fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000

51

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere

utdanning og forskning, forhøyes med

19 900 000

fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70,forhøyes med

15 000 000

fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd, nedsettes med

5 000 000

fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000

285

Norges forskningsråd

55

Virksomhetskostnader, nedsettes med

21 500 000

fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71,nedsettes med

400 000

fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

13 551 000

fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, forhøyes med

134 082 000

fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000

75

UNESCO-kontingent, nedsettes med

2 146 000

fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 861 000

fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

7 600 000

fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres,forhøyes med

85 600 000

fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

2 400 000

fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000

62

Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med

8 630 000

fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med

1 000 000

fra kr 134 953 000 til kr 135 963 000

73

Tilskudd, forhøyes med

400 000

fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med

18 700 000

fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 330 000

fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

5 000 000

fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000

79

Til disposisjon, forhøyes med

1 000 000

fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

99 000 000

fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000

325

Allmenne kulturformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

1 000 000

fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1,forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

100 000

fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000

73

Språkorganisasjoner, forhøyes med

1 300 000

fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med

17 000 000

fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 500 000

fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 550 000

fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000

50

Filmfondet, nedsettes med

1 550 000

fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000

352

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

330 000

fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres,forhøyes med

1 000 000

fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000

70

Overføringer til private, forhøyes med

1 300 000

fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

34 600 000

fra kr 2 540 629 000 til kr 2 575 229 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres,nedsettes med

3 862 000

fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 011 000

fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

146 663 000

fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

25 920 000

fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,forhøyes med

2 811 000

fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning,nedsettes med

25 418 000

fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, forhøyes med

172 000 000

fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 250 000

fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 1,forhøyes med

11 517 000

fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 400 000

fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

45 000 000

fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,nedsettes med

456 769 000

fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 100 000

fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 1,forhøyes med

15 600 000

fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, nedsettes med

18 500 000

fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

103 000 000

fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 400 000

fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, nedsettes med

97 736 000

fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, forhøyes med

639 000

fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 200 000

fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning, nedsettes med

3 000 000

fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning,forhøyes med

50 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 415 000

fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 500 000

fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med

184 713 000

fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

1 296 000

fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med

45 372 000

fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, forhøyes med

27 681 000

fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

9 115 000

fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60,forhøyes med

9 149 000

fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,forhøyes med

9 141 000

fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21,nedsettes med

7 000 000

fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1,forhøyes med

4 000 000

fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

930 000

fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000

23

Husleie for fellesareal m.m., nedsettes med

2 800 000

fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

23

22. juli-senteret, nedsettes med

700 000

fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

2 800 000

fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres,forhøyes med

330 000 000

fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

62 000 000

fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 450 000

fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

930 000

fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

500 000

fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000

541

IT-politikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70,nedsettes med

500 000

fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 900 000

fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000

71

Bredbåndsutbygging, kan overføres,forhøyes med

50 000 000

fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv, forhøyes med

13 000 000

fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

232 390 000

fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

56 000 000

fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,nedsettes med

22 800 000

fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000

75

Etablering og tilpasning av bolig, forhøyes med

110 000 000

fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000

76

Utleieboliger, kan overføres,nedsettes med

252 162 000

fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45,nedsettes med

100 000 000

fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45,forhøyes med

140 500 000

fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mm., kan overføres, reduseres med

53 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000

70

Tilskudd, nedsettes med

10 000 000

fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000

71

(Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m., kan overføres,bevilges med

53 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 140 000

fra kr 11 681 785 000 til kr 11 701 925 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,nedsettes med

1 500 000

fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med

717 000 000

fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning,forhøyes med

200 000 000

fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,forhøyes med

15 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,nedsettes med

1 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning,forhøyes med

4 200 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres,nedsettes med

15 000 000

fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres,forhøyes med

15 000 000

fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning,nedsettes med

1 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning,forhøyes med

1 000 000

fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, forhøyes med

2 000 000

fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,nedsettes med

10 000 000

fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,nedsettes med

15 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 900 000

fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

12 400 000

fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000

704

Helsearkivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

3 000 000

fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

12 200 000

fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000

714

Folkehelse

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21,nedsettes med

2 600 000

fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21,forhøyes med

2 000 000

fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75,nedsettes med

30 000 000

fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

647 000 000

fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,forhøyes med

227 000 000

fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

172 000 000

fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,forhøyes med

154 000 000

fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning,forhøyes med

2 500 000

fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning,nedsettes med

111 500 000

fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000

86

Driftskreditter, nedsettes med

1 200 000 000

fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 500 000

fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

5 000 000

fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 000 000

fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,forhøyes med

20 000 000

fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

600 000

fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 083 000

fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 250 000

fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

3 200 000

fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 500 000

fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000

761

Omsorgstjeneste

61

Vertskommuner, forhøyes med

24 000 000

fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres,nedsettes med

15 000 000

fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, forhøyes med

39 825 000

fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning,nedsettes med

136 790 000

fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres,forhøyes med

39 200 000

fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000

73

Særlige omsorgsbehov, forhøyes med

30 000 000

fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

6 400 000

fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000

61

Fengselshelsetjeneste, forhøyes med

283 000

fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, forhøyes med

10 600 000

fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000

72

Frivillig arbeid m.v., kan overføres, kan nyttes under post 21,forhøyes med

2 100 000

fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres,nedsettes med

3 600 000

fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,nedsettes med

190 890 000

fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning,nedsettes med

82 000 000

fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71,forhøyes med

5 400 000

fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21,nedsettes med

500 000

fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,nedsettes med

4 500 000

fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

14 900 000

fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000

50

Forskning og utvikling, nedsettes med

1 500 000

fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21,forhøyes med

4 100 000

fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med

260 000 000

fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1,forhøyes med

54 000 000

fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1,nedsettes med

64 000 000

fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, nedsettes med

15 000 000

fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50,nedsettes med

180 000

fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,forhøyes med

280 000

fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000

882

Kirkebygg og gravplasser

61

(NY) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres,bevilges med

20 000 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

6 000 000

fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, forhøyes med

27 900 000

fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 000 000

fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med

36 700 000

fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 500 000

fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 194 000

fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000

22

Konkurranseklagenemnda, forhøyes med

5 800 000

fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 750 000

fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres,forhøyes med

19 765 000

fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med

25 146 000

fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, nedsettes med

7 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000

922

Romvirksomhet

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med

4 300 000

fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000

71

Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med

6 700 000

fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000

73

EUs romprogrammer, nedsettes med

124 630 000

fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 000 000

fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres,forhøyes med

20 000 000

fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd, nedsettes med

9 930 000

fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000

929

Institutt for energiteknikk

22

Sikring av atomanlegg, kan overføres,forhøyes med

20 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000

51

Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22,forhøyes med

114 000 000

fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

51

(NY) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med

43 000 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, forhøyes med

35 000 000

fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71

(NY) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med

20 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, forhøyes med

65 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50,nedsettes med

2 600 000

fra kr 2 720 000 til kr 120 000

49

(NY) Kjøp av fast eiendom, bevilges med

2 600 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med

30 000 000

fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000

1137

Forskning og innovasjon

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres,forhøyes med

3 000 000

fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000

1142

Landbruksdirektoratet

77

(NY) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres,bevilges med

20 000 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

22 400 000

fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning,forhøyes med

525 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000

1300

Samferdselsdepartementet

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., forhøyes med

2 500 000

fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

290 500 000

fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30,nedsettes med

356 500 000

fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres,nedsettes med

110 000 000

fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, nedsettes med

430 000 000

fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, forhøyes med

910 000 000

fra kr 12 555 200 000 til kr 13 465 200 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30,nedsettes med

180 000 000

fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, forhøyes med

200 000 000

fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

109 700 000

fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74,forhøyes med

263 500 000

fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73,nedsettes med

511 000 000

fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74,forhøyes med

101 000 000

fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000

75

(NY) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med

60 000 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

38 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres,nedsettes med

25 200 000

fra kr 25 200 000 til kr 0

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres,nedsettes med

77 400 000

fra kr 77 400 000 til kr 0

1400

Klima- og miljødepartementet

71

Internasjonale organisasjoner, forhøyes med

1 800 000

fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000

1410

Kunnskap om klima og miljø

21

Miljøovervåking, nedsettes med

2 500 000

fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000

1412

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt, forhøyes med

12 900 000

fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med

29 898 000

fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 112 000

fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres,nedsettes med

108 330 000

fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning,nedsettes med

85 992 000

fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

26 536 000

fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000

81

Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21,forhøyes med

300 000

fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres,forhøyes med

2 500 000

fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000

1428

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Klima- og energifondet, forhøyes med

50 000 000

fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 067 000

fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000

22

Bevaringsoppgaver, kan overføres,nedsettes med

3 000 000

fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres,forhøyes med

1 000 000

fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 248 000

fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

1 786 000

fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd, forhøyes med

1 989 000

fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,nedsettes med

6 330 000

fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, forhøyes med

50 000 000

fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,forhøyes med

12 200 000

fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 283 000

fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres,nedsettes med

58 000 000

fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, forhøyes med

3 800 000

fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,nedsettes med

7 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000

70

Tilskudd, forhøyes med

1 500 000

fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning,forhøyes med

800 000 000

fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning,forhøyes med

200 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

12 414 000 000

fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

39 822 000

fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning,nedsettes med

48 779 000

fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres,nedsettes med

4 000 000

fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000

74

(NY) Overføring til aksjeselskap, kan overføres,bevilges med

172 000 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47,nedsettes med

100 000 000

fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

338 879 000

fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

234 173 000

fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

604 346 000

fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

222 975 000

fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

10 833 000

fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

17 807 000

fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45,nedsettes med

61 434 000

fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres,nedsettes med

26 200 000

fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, forhøyes med

33 431 000

fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres,nedsettes med

152 889 000

fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47,forhøyes med

100 000 000

fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

81 170 000

fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

44 639 000

fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 599 000

fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000

1800

Olje- og energidepartementet

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., nedsettes med

3 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

70

Tilskudd til Nordisk Energiforskning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000

1840

CO2-håndtering

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70,forhøyes med

150 000 000

fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45,forhøyes med

20 000 000

fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,forhøyes med

68 167 000

fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning,forhøyes med

435 443 000

fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning,nedsettes med

29 740 000

fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,forhøyes med

25 510 000

fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning,forhøyes med

135 088 000

fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000

74

Tap på utlån, forhøyes med

1 300 000

fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 479 000

fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

2 000 000

fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000

90

Nye lån, overslagsbevilgning,forhøyes med

1 410 000 000

fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000

2421

Innovasjon Norge

80

(NY) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med

3 200 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, forhøyes med

2 000 000 000

fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres,nedsettes med

22 000 000

fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres,forhøyes med

200 000 000

fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres,forhøyes med

100 000 000

fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-652 695 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

448 822 000

3 Avskrivninger

130 606 000

4 Renter av statens kapital

207 000

5 Til investeringsformål

55 645 000

Sum:

-17 415 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med

694 000 000

fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning,nedsettes med

67 000 000

fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

5 000 000

fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning,nedsettes med

1 053 000 000

fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,nedsettes med

45 000 000

fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

230 000 000

fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning,nedsettes med

23 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning,nedsettes med

19 700 000

fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000

76

Bidragsforskott, forhøyes med

15 800 000

fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

110 000 000

fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning,nedsettes med

100 000 000

fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning,nedsettes med

53 500 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, forhøyes med

20 000 000

fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning,nedsettes med

2 240 000 000

fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning,nedsettes med

47 600 000

fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000

72

Legeerklæringer, nedsettes med

35 000 000

fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning,forhøyes med

1 540 000 000

fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, nedsettes med

16 000 000

fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning,nedsettes med

21 600 000

fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning,forhøyes med

25 300 000

fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med

4 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

111 900 000

fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

29 600 000

fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med

67 300 000

fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000

78

Høreapparater, nedsettes med

27 670 000

fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, forhøyes med

15 000 000

fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning,nedsettes med

170 000 000

fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning,forhøyes med

10 000 000

fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

22 000 000

fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000

2680

Etterlatte

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning,forhøyes med

5 000 000

fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning,nedsettes med

2 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning,forhøyes med

9 000 000

fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

5 000 000

fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000

71

Psykologhjelp, nedsettes med

10 000 000

fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

118 320 000

fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med

26 000 000

fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

79 200 000

fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000

71

Legeerklæringer, forhøyes med

1 000 000

fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

32 100 000

fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

44 200 000

fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

19 000 000

fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71,forhøyes med

16 000 000

fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

124 600 000

fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62,forhøyes med

45 000 000

fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

2 000 000

fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

5 000 000

fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med

4 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, forhøyes med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med

90 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

4 900 000

fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000

Inntekter

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

7 231 000

fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

587 000

fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, for høyes med

1 800 000

fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

2

(NY) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med

1 000 000

3410

Domstolene

4

Vernesaker jordskiftedomstolene, nedsettes med

3 043 000

fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv., nedsettes med

19 400 000

fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000

6

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

14 770 000

fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000

8

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, forhøyes med

4 700 000

fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter, nedsettes med

1 600 000

fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, forhøyes med

95 000 000

fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 084 000

fra kr 1 845 000 til kr 761 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

10 371 000

fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

101 247 000

fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000

5

Refusjonsinntekter, nedsettes med

1 899 000

fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

9 149 000

fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 678 000

fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

15 792 000

fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000

3595

Statens kartverk

2

Salg og abonnement m.m., forhøyes med

9 200 000

fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag, forhøyes med

1 140 000

fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, nedsettes med

2 300 000

fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

200 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

1 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000

3704

Helsearkivet

2

(NY) Diverse inntekter, bevilges med

3 000 000

3740

Helsedirektoratet

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

12 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter, nedsettes med

2 900 000

fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000

4

Gebyrinntekter, forhøyes med

2 350 000

fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

60

Kommunale egenandeler, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

86

(NY) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med

1 000 000

3912

Klagenemndssekretariatet

2

Refusjoner og andre inntekter, forhøyes med

194 000

fra kr 206 000 til kr 400 000

87

Overtredelsesgebyr, forhøyes med

4 140 000

fra kr 100 000 til kr 4 240 000

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter, forhøyes med

5 747 000

fra kr 103 000 til kr 5 850 000

3935

Patentstyret

4

(NY) Ymse inntekter, bevilges med

4 500 000

3940

Internasjonaliseringstiltak

70

(NY) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges med

6 700 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

91

(NY) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med

20 000 000

4352

Jernbanedirektoratet

1

Diverse inntekter, nedsettes med

96 200 000

fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter, nedsettes med

2 565 000 000

fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester, forhøyes med

50 000 000

fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000

4610

Tolletaten

4

Diverse refusjoner, forhøyes med

5 700 000

fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000

4618

Skatteetaten

86

Bøter, inndragninger mv., nedsettes med

50 000 000

fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med

37 600 000

fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

85

Tvangsmulkt, nedsettes med

10 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter, forhøyes med

14 420 000

fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsinntekter, forhøyes med

705 772 000

fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

7 326 000

fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter, forhøyes med

13 515 000

fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter, nedsettes med

2 908 000

fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000

45

(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med

34 460 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter, nedsettes med

150 600 000

fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter, forhøyes med

45 000 000

fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000

4800

Olje- og energidepartementet

2

(NY) Ymse inntekter, bevilges med

1 300 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

2 570 000

fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000

29

Termingebyr, nedsettes med

6 700 000

fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000

89

Purregebyrer, forhøyes med

5 024 000

fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000

90

Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med

253 759 000

fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med

48 097 000

fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

6 900 000

fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000

85

(NY) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med

600 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med

8 200 000

fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000

5329

Eksportkredittordningen

71

(NY) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, bevilges med

22 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, nedsettes med

4 000 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring, forhøyes med

2 798 300 000

fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

159 200 000 000

2 Driftsutgifter

-27 400 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 100 000 000

4 Avskrivninger

-20 200 000 000

5 Renter av statens kapital

-2 900 000 000

Sum:

106 600 000 000

30

Avskrivninger, nedsettes med

1 900 000 000

fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv., forhøyes med

1 400 000

fra kr 100 000 til kr 1 500 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, forhøyes med

3 500 000

fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, nedsettes med

18 000 000

fra kr 310 000 000 000 til kr 309 982 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, nedsettes med

500 000

fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

14 000 000

fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med

10 000 000

fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, nedsettes med

3 900 000

fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

74

Fiskeriforskningsavgift, forhøyes med

24 000 000

fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, nedsettes med

100 000

fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter, forhøyes med

85 000 000

fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000

5611

Aksjer i Vygruppen AS

85

Utbytte, forhøyes med

8 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

5 747 000

fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, forhøyes med

72 400 000

fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med

4 500 000

fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med

27 700 000

fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000

88

(NY) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med

3 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

87 100 000

fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000

86

Utbytte, forhøyes med

3 000

fra kr 2 000 til kr 5 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte, forhøyes med

55 250 000

fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

1 362 100 000

fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte, forhøyes med

41 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte, forhøyes med

2 850 000 000

fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte, nedsettes med

28 900 000

fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, nedsettes med

5 000 000

fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med

165 500 000

fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000

86

Innkreving feilutbetalinger, forhøyes med

55 000 000

fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000

87

Diverse inntekter, nedsettes med

7 750 000

fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med

5 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, nedsettes med

30 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med

13 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, nedsettes med

500 000

fra kr 800 000 til kr 300 000

Vedtak 666

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Stortinget i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 41 post 1

kap. 3041 post 1

Vedtak 667

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 under kap. 117 EØS-finansieringsordningene, post 77 EØS-finansieringsordningene 2014–2021 og post 78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overskride bevilgningene under begge postene med en samlet øvre ramme på 200 mill. kroner som følge av usikkerhet i fremdrift og valutakurs, dersom dette er nødvendig for å oppfylle norske forpliktelser i EØS-avtalen.

Vedtak 668

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 704 post 21

kap. 3704 post 2

Vedtak 669

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 935 post 1

kap. 3935 post 4

Vedtak 670

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

995,5 mill. kroner

Vedtak 671

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

581

Bolig- og bomiljøtiltak

76

Utleieboliger

388,6 mill. kroner

Vedtak 672

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjektet Energiløsning for nytt regjeringskvartal innenfor en kostnadsramme på 1 400 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2019.

Vedtak 673

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 772,5 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

858,2 mill. kroner

Vedtak 674

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd – rehabilitering

8 765,6 mill. kroner

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst

1 985,6 mill. kroner

Vedtak 675

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

900

Nærings- og fiskeridepartementet

22

Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg

27 mill. kroner

Vedtak 676

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

2421

Innovasjon Norge

76

Miljøteknologi

750 mill. kroner

Vedtak 677

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade – erstatninger

64,5 mill. kroner

Vedtak 678

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold

8 400 mill. kroner

3 100 mill. kroner

Vedtak 679

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

1360

Kystverket

21 og 30

Investeringer

245 mill. kroner

Vedtak 680

Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2020–2031 innenfor en samlet ramme på 7 290 mill. kroner målt i prisnivået for 2019 på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog.

Vedtak 681

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73

Klima- og skogsatsingen

450 mill. kroner

Vedtak 682

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker

18,3 mill. kroner

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

347,2 mill. kroner

Vedtak 683

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter

2 172 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

1 080 mill. kroner

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

65 050 mill. kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 910 mill. kroner

Vedtak 684

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1840

CO2-håndtering

72

Fullskala CO2-håndtering

195 mill. kroner

Vedtak 685

Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2019 på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan nettoføres som utgiftsreduksjoner refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører i henhold til avtalte utgiftsfordelinger i forbindelse med bygge- og sikringsprosjekter.

Vedtak 686

Utbetaling av tilskudd forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984, og at utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond.

Vedtak 687

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 74 Kultur- og ressurssenter for norske rom.

Vedtak 688

Overføring av udisponert beløp

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å overføre udisponert beløp på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 75 Romanifolket/taterne fra 2019 til 2020.

Vedtak 689

Pensjoner fra statskassen

Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

Vedtak 690

Fullmakt til tomteerverv

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan kjøpe tomten som omfattes av festeavtalen mellom Salvesen & Thams Eiendom AS og staten v/Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Vedtak 691

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan avhende ikke-aktive gruveeiendommer. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

Vedtak 692

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 2006 og 2008

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å inngå avtaler med eierne av fondene om tiltak for å ivareta verdier i fondene innenfor rammen av notifiseringen til ESA.

Vedtak 693

Fullmakt til å avvikle Staur gård AS

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan avvikle Staur gård AS.

Vedtak 694

Fullmakt til direkte salg av areal

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan gjennomføre direktesalg av arealer som driftes av Holt 4H læringstun på Holt i Tromsø til Tromsø Kommune. Prisen fastsettes basert på verditakst.

Vedtak 695

Fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan gi NIBIO fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd i Sagaplant AS i form av et ansvarlig lån på 66 600 kroner fra sin opptjente virksomhetskapital.

Vedtak 696

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 110 mill. kroner. Departementet kan trekke utgifter ved salget fra salgsinntektene før disse inntektsføres.

Vedtak 697

Fullmakt til å forlenge innkrevingen av lokalt drivstofftilskudd i Tromsø

Stortinget samtykker i at Tromsø Veg AS kan kreve inn lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff i Tromsø frem til 31. juli 2022 dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette gjennom vedtak. Midlene skal finansiere tiltak på offentlig vei. Nærmere vilkår fremgår av omtale i Prop. 114 S (2018–2019).

Vedtak 698

Overdragelse av Hove steinkirke

Stortinget samtykker i at staten v/Riksantikvaren kan overdra Hove steinkirke vederlagsfritt til Fortidsminneforeningen.

Vedtak 699

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

  • 1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas én gang i året for FNs klima- og skogprogram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og Bio-Carbon Fund plus.

  • 2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan foretas i henhold til organisasjonens regelverk.

  • 3. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av FNs Multi Partner Trust Fund og Inter-American Development Bank (IDB) kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond.

Vedtak 700

Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, refusjoner fra andre offentlige institusjoner som etaten utvikler løsninger i samarbeid med.

Vedtak 701

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1997 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1997 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2019:

II skal lyde:

Produktavgiften skal være 2,2 pst. fra og med 1. juli 2019.

Vedtak 702

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på alkohol for budsjettåret 2019:

§ 1 fyrste ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2019 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk

Volumprosent alkohol

Kr

t.o.m. 0,7

avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer

Brennevinsbasert

over 0,7

7,69 per volumprosent og liter

Annen

over 0,7 t.o.m. 2,7

3,44 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7

12,93 per liter

over 3,7 t.o.m. 4,7

22,40 per liter

over 4,7 t.o.m. 22

5,01 per volumprosent og liter

Gjæret fra små bryggerier

over 3,7 t.o.m 4,7

17,92 per liter for volum

t.o.m. 50 000 liter årlig

19,04 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig

20,16 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig

21,28 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter

Etanol til teknisk bruk

over 0,7

sats som for alkoholholdig drikk

Vedtak 703

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. )

A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjettåret 2019:

§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppene F og I skal lyde:

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

NOX-utslipp (mg/km)

CO2-utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Avgiftsgruppe F

Motorsykkel med plikt til å

dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

0–75

0

76–135

673,59

over 135

910,79

0–225

0

226–900

30,27

over 900

70,75

Motorsykkel uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

8 172

0–11

0

over 11

258,76

0–225

0

226–900

33,26

over 900

72,94

Avgiftsgruppe I

Avgiftspliktige motorvogner som er 20 år eller eldre

0

Vedtak 704

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70)

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. for budsjettåret 2019:

§ 1 fyrste ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2019 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av system for mobilkommunikasjon med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde:

– 450 MHz-båndet

kr 1 302 000

– 700 MHz-båndet

kr 1 485 000

– 800 MHz-båndet

kr 1 485 000

– 900 MHz-båndet

kr 1 485 000

– 1800 MHz-båndet

kr 1 485 000

– 2,1 GHz-båndet

kr 1 373 000

Vedtak 705

Stortinget ber regjeringen om at kostnadsreduksjonen knyttet til OPS-prosjektet på rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet benyttes til å redusere bompengene med inntil 200 mill. kroner i løpet av den samlede finansieringsperioden for OPS-prosjektet.

Vedtak 706

Stortinget ber regjeringen endre forskrift om kringkasting slik at fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visning.

Vedtak 707

Meld. St. 2 (2018–2019) – Revidert nasjonalbudsjett 2019 – vedlegges protokollen.