Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

Dokument 8:57 L (2018-2019), Innst. 185 L (2018-2019)