Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket

Dokument 8:1 S (2018-2019), Innst. 139 S (2018-2019)

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til regjeringen at dagens yngleområde for bjørn utvides ikke (jf. rovviltforliket pkt. 2.2.14).