Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 130 LS (2016-2017), Innst. 401 S (2016-2017)

Vedtak 1051

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

7 700 000

fra kr 169 500 000 til kr 177 200 000

41

Stortinget

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 10 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

5 000 000

fra kr 514 000 000 til kr 509 000 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, reduseres med

75 000

fra kr 108 462 000 til kr 108 387 000

100

Utenriksdepartementet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

2 500 000

fra kr 47 876 000 til kr 45 376 000

71

Diverse tilskudd, økes med

2 500 000

fra kr 26 755 000 til kr 29 255 000

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1, reduseres med

7 000 000

fra kr 49 201 000 til kr 42 201 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, økes med

103 000 000

fra kr 446 000 000 til kr 549 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, økes med

353 000 000

fra kr 408 000 000 til kr 761 000 000

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, økes med

79 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 264 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, økes med

53 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 238 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1, reduseres med

8 500 000

fra kr 307 641 000 til kr 299 141 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 556 000 000 til kr 566 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med

273 847 000

fra kr 4 436 124 000 til kr 4 709 971 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres, økes med

14 000 000

fra kr 298 300 000 til kr 312 300 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

70

Forskning, kan overføres, økes med

12 000 000

fra kr 156 000 000 til kr 168 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

349 800 000

fra kr 2 949 375 000 til kr 2 599 575 000

169

Global helse og utdanning

70

Global helse, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 3 065 000 000 til kr 3 075 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

71

FNs befolkningsfond (UNFPA), økes med

22 000 000

fra kr 401 000 000 til kr 423 000 000

76

FN og globale utfordringer, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 233 300 000 til kr 238 300 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres, økes med

41 000 000

fra kr 270 000 000 til kr 311 000 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

600 000

fra kr 347 426 000 til kr 348 026 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

350 000

fra kr 301 405 000 til kr 301 055 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

6 500 000

fra kr 58 685 000 til kr 65 185 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, økes med

300 000

fra kr 100 539 000 til kr 100 839 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter, økes med

350 000

fra kr 68 634 000 til kr 68 984 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

60

Tilskudd til landslinjer, økes med

600 000

fra kr 221 444 000 til kr 222 044 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med

132 119 000

fra kr 384 162 000 til kr 252 043 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, økes med

2 200 000

fra kr 7 165 000 til kr 9 365 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet, reduseres med

3 600 000

fra kr 17 749 000 til kr 14 149 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 060 000

fra kr 935 787 000 til kr 933 727 000

70

Tilskudd til NAROM, økes med

6 621 000

fra kr 8 379 000 til kr 15 000 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo, økes med

5 000 000

fra kr 10 442 000 til kr 15 442 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, reduseres med

9 000 000

fra kr 1 602 854 000 til kr 1 593 854 000

83

(Ny) Tilskudd til friskoler med internat og friskoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående opplæring, bevilges med

18 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 000 000

fra kr 705 085 000 til kr 700 085 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med

10 000 000

fra kr 440 190 000 til kr 430 190 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud, økes med

5 000 000

fra kr 16 565 000 til kr 21 565 000

60

Tilskudd til flere barnehagelærere, reduseres med

172 200 000

fra kr 172 200 000 til kr 0

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner, økes med

5 000 000

fra kr 35 290 000 til kr 40 290 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

73

Nansen Fredssenter, økes med

1 000 000

fra kr 6 209 000 til kr 7 209 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter, økes med

900 000

fra kr 61 480 000 til kr 62 380 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

300 000

fra kr 11 510 000 til kr 11 810 000

257

Kompetansepluss

70

Tilskudd, kan overføres, økes med

17 000 000

fra kr 162 237 000 til kr 179 237 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, reduseres med

30 302 000

fra kr 33 072 705 000 til kr 33 042 403 000

70

Private høyskoler, økes med

5 968 000

fra kr 1 357 637 000 til kr 1 363 605 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, økes med

6 000 000

fra kr 84 756 000 til kr 90 756 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter, økes med

10 750 000

fra kr 129 558 000 til kr 140 308 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning, økes med

10 000 000

fra kr 83 125 000 til kr 93 125 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

62 670 000

fra kr 248 870 000 til kr 311 540 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 13 421 000 til kr 11 421 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd, økes med

36 400 000

fra kr 191 436 000 til kr 227 836 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1, økes med

2 000 000

fra kr 58 226 000 til kr 60 226 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, reduseres med

11 040 000

fra kr 154 119 000 til kr 143 079 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

340 000

fra kr 43 892 000 til kr 44 232 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

321 000

fra kr 321 841 000 til kr 322 162 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, reduseres med

338 313 000

fra kr 2 194 592 000 til kr 1 856 279 000

75

UNESCO-kontingent, reduseres med

1 300 000

fra kr 23 933 000 til kr 22 633 000

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, økes med

2 000 000

fra kr 26 860 000 til kr 28 860 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, reduseres med

5 000 000

fra kr 175 920 000 til kr 170 920 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge, økes med

7 500 000

fra kr 13 590 000 til kr 21 090 000

87

Tilskudd til X Games, økes med

18 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 28 000 000

320

Norsk kulturråd

55

Norsk kulturfond, økes med

4 000 000

fra kr 893 956 000 til kr 897 956 000

321

Kunstnerøkonomi

75

Vederlagsordninger, reduseres med

4 000 000

fra kr 190 347 000 til kr 186 347 000

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 178 500 000 til kr 228 500 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, økes med

3 192 000

fra kr 89 623 000 til kr 92 815 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 700 000

fra kr 60 947 000 til kr 58 247 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner, økes med

1 300 000

fra kr 756 680 000 til kr 757 980 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 492 000

fra kr 116 715 000 til kr 114 223 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

4 000 000

fra kr 13 407 000 til kr 17 407 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, reduseres med

2 000 000

fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

5 000 000

fra kr 1 476 690 000 til kr 1 481 690 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

5 300 000

fra kr 79 120 000 til kr 84 420 000

334

Film- og medieformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 11 524 000 til kr 8 524 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres, økes med

1 000 000

fra kr 75 720 000 til kr 76 720 000

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, kan nyttes under post 1, økes med

4 800 000

fra kr 1 969 173 000 til kr 1 973 973 000

73

Tilskudd til Den norske kirke – oppgjør av feriepengeforpliktelser m.m., økes med

21 750 000

fra kr 125 000 000 til kr 146 750 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

127 000

fra kr 494 247 000 til kr 494 374 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, reduseres med

131 000

fra kr 31 310 000 til kr 31 179 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

28 053 000

fra kr 2 334 225 000 til kr 2 362 278 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1, reduseres med

219 000

fra kr 84 425 000 til kr 84 206 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 713 000

fra kr 4 601 471 000 til kr 4 598 758 000

70

Tilskudd, økes med

500 000

fra kr 22 701 000 til kr 23 201 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter, økes med

19 600 000

fra kr 189 372 000 til kr 208 972 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

273 534 000

fra kr 16 710 504 000 til kr 16 984 038 000

70

Tilskudd, økes med

3 100 000

fra kr 82 080 000 til kr 85 180 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter, økes med

39 800 000

fra kr 585 294 000 til kr 625 094 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter, økes med

6 900 000

fra kr 890 524 000 til kr 897 424 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

265 000

fra kr 244 538 000 til kr 244 803 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter, økes med

300 000

fra kr 5 165 000 til kr 5 465 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

9 200 000

fra kr 746 332 000 til kr 755 532 000

70

Overføringer til private, økes med

2 000 000

fra kr 6 338 000 til kr 8 338 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, reduseres med

950 000

fra kr 26 651 000 til kr 25 701 000

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

301 851 000

fra kr 2 140 161 000 til kr 1 838 310 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 000 000

fra kr 104 778 000 til kr 103 778 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, økes med

7 248 000

fra kr 211 578 000 til kr 218 826 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter, økes med

10 029 000

fra kr 63 653 000 til kr 73 682 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

159 737 000

fra kr 359 109 000 til kr 518 846 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, økes med

507 000

fra kr 4 221 000 til kr 4 728 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter, økes med

17 732 000

fra kr 195 963 000 til kr 213 695 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter, reduseres med

123 000

fra kr 24 510 000 til kr 24 387 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med

52 000 000

fra kr 365 503 000 til kr 417 503 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, økes med

509 000

fra kr 117 016 000 til kr 117 525 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

15 500 000

fra kr 1 187 762 000 til kr 1 172 262 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, reduseres med

381 585 000

fra kr 2 200 405 000 til kr 1 818 820 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med

41 700 000

fra kr 62 006 000 til kr 20 306 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med

3 122 000

fra kr 230 469 000 til kr 227 347 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, økes med

5 060 000

fra kr 308 350 000 til kr 313 410 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, økes med

1 500 000

fra kr 31 046 000 til kr 32 546 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, reduseres med

109 000

fra kr 15 623 000 til kr 15 514 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med

352 000

fra kr 320 187 000 til kr 319 835 000

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

200 000

fra kr 262 727 000 til kr 262 527 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, reduseres med

750 000

fra kr 43 704 000 til kr 42 954 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

56 318 000

fra kr 12 134 571 000 til kr 12 190 889 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med

390 099 000

fra kr 3 768 338 000 til kr 3 378 239 000

62

Kommunale innvandrertiltak, økes med

10 000 000

fra kr 179 906 000 til kr 189 906 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med

6 000 000

fra kr 85 460 000 til kr 91 460 000

73

Tilskudd, reduseres med

7 000 000

fra kr 15 035 000 til kr 8 035 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

750 000

fra kr 29 195 000 til kr 29 945 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, reduseres med

89 570 000

fra kr 2 303 003 000 til kr 2 213 433 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 200 000

fra kr 396 327 000 til kr 394 127 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 380 000

fra kr 88 443 000 til kr 86 063 000

25

(Ny) Forprosjekt nytt regjeringskvartal, kan overføres, bevilges med

4 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter, reduseres med

39 820 000

fra kr 703 333 000 til kr 663 513 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor, reduseres med

10 449 000

fra kr 136 894 000 til kr 126 445 000

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter, reduseres med

500 000

fra kr 8 730 000 til kr 8 230 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, reduseres med

18 080 000

fra kr 1 838 069 000 til kr 1 819 989 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med

300 000 000

fra kr 2 455 000 000 til kr 2 155 000 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 9 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

4 000 000

fra kr 77 000 000 til kr 81 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, økes med

1 700 000

fra kr 266 711 000 til kr 268 411 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 27 310 000 til kr 26 310 000

541

IKT-politikk

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, kan nyttes under kap. 541, post 22, økes med

180 000

fra kr 6 328 000 til kr 6 508 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, reduseres med

2 000 000

fra kr 31 300 000 til kr 29 300 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

140 000

fra kr 50 639 000 til kr 50 779 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

62

(Ny) Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, bevilges med

4 500 000

553

Omstillingsdyktige regioner

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under kap. 553, post 60 og 63, økes med

30 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 160 000 000

560

Sametinget

50

Sametinget, økes med

2 550 000

fra kr 301 617 000 til kr 304 167 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter, økes med

380 000

fra kr 5 929 000 til kr 6 309 000

567

Nasjonale minoriteter

25

(Ny) Tiltak for romanifolket/taterne, kan overføres, bevilges med

2 000 000

60

Tiltak for rom, kan overføres, reduseres med

2 250 000

fra kr 6 371 000 til kr 4 121 000

71

Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond, reduseres med

5 374 000

fra kr 5 374 000 til kr 0

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom, reduseres med

10 500 000

fra kr 12 000 000 til kr 1 500 000

75

(Ny) Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne, kan overføres, bevilges med

3 374 000

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

6 000 000

fra kr 21 556 000 til kr 15 556 000

60

Innbyggertilskudd, økes med

316 264 000

fra kr 121 544 312 000 til kr 121 860 576 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

20 000 000

fra kr 1 606 000 000 til kr 1 626 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

40 000 000

fra kr 32 150 448 000 til kr 32 190 448 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, overslagsbevilgning, økes med

244 275 000

fra kr 1 058 325 000 til kr 1 302 600 000

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing, overslagsbevilgning, reduseres med

75 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 165 000 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, reduseres med

20 800 000

fra kr 2 875 300 000 til kr 2 854 500 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter, økes med

230 000

fra kr 28 345 000 til kr 28 575 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter, økes med

220 000

fra kr 99 985 000 til kr 100 205 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, økes med

3 500 000

fra kr 44 430 000 til kr 47 930 000

590

Planlegging og byutvikling

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres, økes med

6 000 000

fra kr 34 171 000 til kr 40 171 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595, post 1 og 45, økes med

55 263 000

fra kr 311 597 000 til kr 366 860 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

370 000

fra kr 57 395 000 til kr 57 025 000

70

Tilskudd, reduseres med

4 630 000

fra kr 36 120 000 til kr 31 490 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

107 700 000

fra kr 11 435 967 000 til kr 11 543 667 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter, reduseres med

2 000 000

fra kr 48 704 000 til kr 46 704 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

2 200 000

fra kr 20 200 000 til kr 18 000 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

120 832 000

fra kr 5 418 168 000 til kr 5 539 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, reduseres med

33 000 000

fra kr 6 000 000 til kr -27 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 134 000 000 til kr 136 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

268 200 000

fra kr 289 200 000 til kr 21 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 34 000 000 til kr 30 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, reduseres med

1 100 000 000

fra kr 4 500 000 000 til kr 3 400 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

11 000 000

fra kr 96 000 000 til kr 85 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

2 000 000

fra kr 194 000 000 til kr 192 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 155 760 000 til kr 160 760 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med

141 024 000

fra kr 7 720 609 000 til kr 7 579 585 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 33 000 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, økes med

900 000

fra kr 260 369 000 til kr 261 269 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

71

(Ny) Oppreisning, kan overføres, bevilges med

700 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

70

Tilskudd til faglig utvikling, reduseres med

900 000

fra kr 4 000 000 til kr 3 100 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med

2 000 000

fra kr 86 000 000 til kr 84 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, reduseres med

5 000 000

fra kr 215 000 000 til kr 210 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, reduseres med

28 000 000

fra kr 83 000 000 til kr 55 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

20 000 000

fra kr 1 930 000 000 til kr 1 910 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 325 000 000 til kr 330 000 000

701

Direktoratet for e-helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

17 000 000

fra kr 354 128 000 til kr 337 128 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 8 043 000 til kr 13 043 000

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

30 400 000

fra kr 784 626 000 til kr 754 226 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 790 335 000 til kr 780 335 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, reduseres med

2 080 000

fra kr 151 003 000 til kr 148 923 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

1 500 000

fra kr 78 969 000 til kr 77 469 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

2 860 000

fra kr 66 449 000 til kr 63 589 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

98 128 000

fra kr 1 262 841 000 til kr 1 164 713 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

15 842 000

fra kr 32 598 000 til kr 16 756 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

4 211 000

fra kr 4 211 000 til kr 0

60

(Ny) Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger, bevilges med

80 000 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter, økes med

7 200 000

fra kr 129 342 000 til kr 136 542 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

3 800 000

fra kr 124 441 000 til kr 128 241 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 800 000

fra kr 19 686 000 til kr 15 886 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

57 300 000

fra kr 1 786 241 000 til kr 1 843 541 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, reduseres med

269 100 000

fra kr 50 034 672 000 til kr 49 765 572 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, reduseres med

95 000 000

fra kr 17 659 836 000 til kr 17 564 836 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, reduseres med

71 700 000

fra kr 13 328 177 000 til kr 13 256 477 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, reduseres med

64 200 000

fra kr 11 942 678 000 til kr 11 878 478 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, økes med

128 000 000

fra kr 3 251 892 000 til kr 3 379 892 000

82

Investeringslån, kan overføres, økes med

70 000 000

fra kr 1 566 883 000 til kr 1 636 883 000

747

Statens strålevern

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

92 128 000

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

17 342 000

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

4 211 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, reduseres med

18 290 000

fra kr 287 554 000 til kr 269 264 000

761

Omsorgstjeneste

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, økes med

15 000 000

fra kr 129 289 000 til kr 144 289 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med

25 000 000

fra kr 262 652 000 til kr 237 652 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres, økes med

107 600 000

fra kr 3 298 100 000 til kr 3 405 700 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med

5 664 000

fra kr 1 224 906 000 til kr 1 219 242 000

67

Utviklingstiltak, økes med

17 000 000

fra kr 68 908 000 til kr 85 908 000

68

Kompetanse og innovasjon, økes med

2 000 000

fra kr 365 874 000 til kr 367 874 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med

100 000

fra kr 70 290 000 til kr 70 190 000

63

Allmennlegetjenester, økes med

5 000 000

fra kr 89 349 000 til kr 94 349 000

73

Seksuell helse, kan overføres, reduseres med

2 100 000

fra kr 55 628 000 til kr 53 528 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, reduseres med

380 000

fra kr 129 710 000 til kr 129 330 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

4 000 000

fra kr 366 925 000 til kr 370 925 000

73

Utviklingstiltak mv., reduseres med

9 500 000

fra kr 142 251 000 til kr 132 751 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres, økes med

6 180 000

fra kr 173 031 000 til kr 179 211 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

7 000 000

fra kr 14 548 000 til kr 21 548 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med

1 300 000

fra kr 30 251 000 til kr 28 951 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv., økes med

16 000 000

fra kr 332 207 000 til kr 348 207 000

800

Barne- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

800 000

fra kr 152 080 000 til kr 152 880 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

400 000

fra kr 19 715 000 til kr 20 115 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1, økes med

1 000 000

fra kr 64 348 000 til kr 65 348 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

100 000 000

fra kr 1 709 500 000 til kr 1 609 500 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

50 000 000

fra kr 15 180 000 000 til kr 15 130 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71, økes med

325 000

fra kr 13 318 000 til kr 13 643 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 29 789 000 til kr 31 789 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, økes med

26 000 000

fra kr 193 412 000 til kr 219 412 000

62

Utvikling i kommunene, økes med

3 000 000

fra kr 79 647 000 til kr 82 647 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, reduseres med

400 000

fra kr 8 656 000 til kr 8 256 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres, økes med

1 245 000

fra kr 8 188 000 til kr 9 433 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter, økes med

5 700 000

fra kr 15 554 000 til kr 21 254 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 000 000

fra kr 216 969 000 til kr 214 969 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

3 700 000

fra kr 7 639 000 til kr 11 339 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, økes med

1 300 000

fra kr 68 176 000 til kr 69 476 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

50 000 000

fra kr 470 000 000 til kr 520 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, reduseres med

1 700 000

fra kr 33 155 000 til kr 31 455 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, reduseres med

359 200 000

fra kr 843 825 000 til kr 484 625 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

325 000

fra kr 14 283 000 til kr 13 958 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med

1 000 000

fra kr 2 149 000 til kr 1 149 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 11 466 000 til kr 12 466 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med

5 310 000

fra kr 9 601 000 til kr 14 911 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

1 300 000

fra kr 430 248 000 til kr 431 548 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

1 440 000

fra kr 87 601 000 til kr 89 041 000

71

Miljøtiltak Raufoss, økes med

5 800 000

fra kr 3 200 000 til kr 9 000 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 12 900 000 til kr 11 900 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 8 750 000 til kr 10 750 000

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, økes med

30 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 60 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 122 788 000 til kr 123 788 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, økes med

8 000 000

fra kr 171 253 000 til kr 179 253 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

4 500 000

fra kr 72 387 000 til kr 76 887 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med

27 000 000

fra kr 2 100 000 000 til kr 2 127 000 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter, økes med

1 060 000

fra kr 8 569 000 til kr 9 629 000

917

Fiskeridirektoratet

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, reduseres med

5 200 000

fra kr 67 800 000 til kr 62 600 000

919

Diverse fiskeriformål

76

Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med

1 700 000

fra kr 22 100 000 til kr 20 400 000

922

Romvirksomhet

73

EUs romprogrammer, reduseres med

43 000 000

fra kr 280 200 000 til kr 237 200 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd, reduseres med

20 300 000

fra kr 48 616 000 til kr 28 316 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

15 250 000

fra kr 494 862 000 til kr 479 612 000

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, økes med

15 250 000

fra kr 160 878 000 til kr 176 128 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

55 000 000

fra kr 1 047 100 000 til kr 992 100 000

927

NIFES

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

6 900 000

fra kr 6 900 000 til kr 13 800 000

940

Internasjonaliseringstiltak

73

(Ny) Støtte ved kapitalvareeksport, bevilges med

111 600 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

54

Tapsavsetning, investeringskapital Investinor AS, reduseres med

35 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 0

95

Kapitalinnskudd, økes med

15 000 000

fra kr 144 000 000 til kr 159 000 000

96

Aksjer, reduseres med

90 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 10 000 000

1100

Landbruks- og matdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

15 000 000

fra kr 1 542 000 til kr 16 542 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, økes med

637 000

fra kr 2 693 000 til kr 3 330 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 1 347 945 000 til kr 1 348 945 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

320 000

fra kr 187 379 000 til kr 187 699 000

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren, reduseres med

2 200 000

fra kr 12 727 000 til kr 10 527 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., økes med

1 500 000

fra kr 60 900 000 til kr 62 400 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet, økes med

10 000 000

fra kr 83 500 000 til kr 93 500 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, reduseres med

10 000 000

fra kr 11 477 894 000 til kr 11 467 894 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, reduseres med

7 400 000

fra kr 14 321 800 000 til kr 14 314 400 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres, reduseres med

50 000 000

fra kr 478 100 000 til kr 428 100 000

1321

Nye Veier AS

71

(Ny) Netto utgifter – overføring av eiendeler og forpliktelser fra Statens vegvesen, bevilges med

6 632 000

1352

Jernbanedirektoratet

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med

10 000 000

fra kr 2 467 300 000 til kr 2 477 300 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med

10 700 000

fra kr 1 706 272 000 til kr 1 716 972 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med

18 000 000

fra kr 408 800 000 til kr 426 800 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, økes med

1 500 000

fra kr 272 200 000 til kr 273 700 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, økes med

76 500 000

fra kr 80 200 000 til kr 156 700 000

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

475 000

fra kr 279 621 000 til kr 279 146 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

12 130 000

fra kr 49 246 000 til kr 61 376 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, reduseres med

18 000 000

fra kr 61 098 000 til kr 43 098 000

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, økes med

1 000 000

fra kr 48 141 000 til kr 49 141 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 214 000

fra kr 667 766 000 til kr 669 980 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

50 900 000

fra kr 225 072 000 til kr 275 972 000

22

Statlige vannmiljøtiltak, reduseres med

6 000 000

fra kr 297 552 000 til kr 291 552 000

37

Skogplanting, kan overføres, reduseres med

14 375 000

fra kr 14 375 000 til kr 0

38

Restaurering av myr, kan overføres, reduseres med

9 500 000

fra kr 23 625 000 til kr 14 125 000

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, reduseres med

155 820 000

fra kr 156 920 000 til kr 1 100 000

63

(Ny) Returordning for kasserte fritidsbåter, bevilges med

20 000 000

65

(Ny) Tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold, bevilges med

20 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, reduseres med

62 000 000

fra kr 271 562 000 til kr 209 562 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, økes med

19 000 000

fra kr 54 755 000 til kr 73 755 000

71

Marin forsøpling, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 35 290 000 til kr 60 290 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 70 051 000 til kr 60 051 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, reduseres med

50 000 000

fra kr 731 760 000 til kr 681 760 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med

15 637 000

fra kr 76 042 000 til kr 91 679 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m., økes med

1 000 000

fra kr 14 416 000 til kr 15 416 000

78

Friluftsformål, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 181 821 000 til kr 186 821 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, økes med

500 000

fra kr 450 000 til kr 950 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

7 000 000

fra kr 48 261 000 til kr 55 261 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

51 200 000

fra kr 74 989 000 til kr 23 789 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med

1 600 000

fra kr 55 714 000 til kr 57 314 000

1429

Riksantikvaren

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

4 935 000

fra kr 51 243 000 til kr 46 308 000

22

Bevaringsoppgaver, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 24 304 000 til kr 34 304 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene, økes med

5 000 000

fra kr 4 116 000 til kr 9 116 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres, økes med

21 000 000

fra kr 33 564 000 til kr 54 564 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 45 952 000 til kr 47 952 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, reduseres med

7 681 000

fra kr 228 070 000 til kr 220 389 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

187 000

fra kr 70 707 000 til kr 70 520 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd, økes med

12 000 000

fra kr 41 573 000 til kr 53 573 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50, økes med

6 380 000

fra kr 28 000 000 til kr 34 380 000

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 195 300 000 til kr 175 300 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter, reduseres med

52 000

fra kr 97 429 000 til kr 97 377 000

1600

Finansdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

11 500 000

fra kr 58 618 000 til kr 47 118 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

72 659 000

fra kr 378 130 000 til kr 450 789 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

2 000 000

fra kr 15 953 000 til kr 17 953 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter, økes med

9 500 000

fra kr 1 476 431 000 til kr 1 485 931 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, økes med

2 900 000

fra kr 5 662 708 000 til kr 5 665 608 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

25 000 000

fra kr 190 300 000 til kr 165 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med

115 200 000

fra kr 358 700 000 til kr 243 500 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, økes med

3 300 000

fra kr 84 751 000 til kr 88 051 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter, økes med

16 900 000

fra kr 562 986 000 til kr 579 886 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

36 900 000

fra kr 242 453 000 til kr 205 553 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 44 300 000 til kr 64 300 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med

1 000 000 000

fra kr 21 200 000 000 til kr 22 200 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, økes med

90 000 000

fra kr 1 980 000 000 til kr 2 070 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med

400 000 000

fra kr 5 683 531 000 til kr 6 083 531 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

12 248 000 000

fra kr 63 207 000 000 til kr 50 959 000 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

90

Innbetalt grunnkapital, reduseres med

5 170 000

fra kr 119 800 000 til kr 114 630 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

16 607 000

fra kr 772 986 000 til kr 789 593 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, reduseres med

3 100 000

fra kr 15 610 000 til kr 12 510 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med

2 941 000

fra kr 60 825 000 til kr 57 884 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

5 124 000

fra kr 3 641 748 000 til kr 3 636 624 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

13 000 000

fra kr 277 515 000 til kr 290 515 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, reduseres med

13 561 000

fra kr 5 306 746 000 til kr 5 293 185 000

70

Renter låneordning, reduseres med

4 517 000

fra kr 4 517 000 til kr 0

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 458 000

fra kr 258 716 000 til kr 257 258 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, reduseres med

108 638 000

fra kr 825 675 000 til kr 717 037 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

58 846 000

fra kr 5 464 204 000 til kr 5 523 050 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

565 000

fra kr 4 237 525 000 til kr 4 238 090 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, økes med

34 034 000

fra kr 4 775 459 000 til kr 4 809 493 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

22 170 000

fra kr 1 379 052 000 til kr 1 401 222 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

20 100 000

fra kr 1 714 268 000 til kr 1 734 368 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

101 652 000

fra kr 1 797 061 000 til kr 1 898 713 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, økes med

193 073 000

fra kr 1 502 393 000 til kr 1 695 466 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med

265 009 000

fra kr 4 907 916 000 til kr 5 172 925 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med

10 136 000

fra kr 71 500 000 til kr 61 364 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45, reduseres med

8 151 000

fra kr 194 686 000 til kr 186 535 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, reduseres med

118 901 000

fra kr 1 094 686 000 til kr 975 785 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

68 734 000

fra kr 925 343 000 til kr 994 077 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, økes med

213 899 000

fra kr 823 497 000 til kr 1 037 396 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, økes med

4 620 000

fra kr 252 606 000 til kr 257 226 000

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, reduseres med

500 000

fra kr 26 927 000 til kr 26 427 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

2 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 7 000 000

1810

Oljedirektoratet

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres, reduseres med

8 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 117 000 000

1815

Petoro AS

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS, reduseres med

500 000

fra kr 1 500 000 til kr 1 000 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres, reduseres med

500 000

fra kr 7 100 000 til kr 6 600 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72, økes med

20 000 000

fra kr 272 892 000 til kr 292 892 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med

5 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 75 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd, reduseres med

15 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 0

96

Aksjer, reduseres med

10 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 0

1830

Forskning og næringsutvikling

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

14 000 000

fra kr 31 300 000 til kr 17 300 000

1840

CO2-håndtering

96

(Ny) Aksjer, bevilges med

2 000 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

240 000 000

fra kr 4 181 873 000 til kr 3 941 873 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med

6 410 000

fra kr 377 168 000 til kr 383 578 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, reduseres med

5 600 000

fra kr 5 600 000 til kr 0

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, reduseres med

4 315 000

fra kr 6 583 093 000 til kr 6 578 778 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

23 031 000

fra kr 2 725 294 000 til kr 2 748 325 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med

55 194 000

fra kr 830 404 000 til kr 775 210 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

45 316 000

fra kr 906 162 000 til kr 951 478 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, reduseres med

24 506 000

fra kr 614 766 000 til kr 590 260 000

74

Tap på utlån, økes med

12 450 000

fra kr 368 100 000 til kr 380 550 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

238 003 000

fra kr 26 072 450 000 til kr 25 834 447 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, reduseres med

20 000 000

fra kr 593 500 000 til kr 573 500 000

51

Tapsavsetning, såkornfond og koinvesteringsfond, økes med

9 200 000

fra kr 37 200 000 til kr 46 400 000

53

Såkornfond IKT-næringer, risikoavlasting, reduseres med

18 800 000

fra kr 18 800 000 til kr 0

70

Basiskostnader, økes med

2 500 000

fra kr 166 489 000 til kr 168 989 000

95

Egenkapital, såkornfond og koinvesteringsfond, økes med

26 000 000

fra kr 106 300 000 til kr 132 300 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd, økes med

2 000 000

fra kr 107 698 000 til kr 109 698 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, økes med

1 500 000 000

fra kr 25 500 000 000 til kr 27 000 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -4 726 960 000

2 Driftsutgifter 2 058 770 000

3 Avskrivninger 1 311 514 000

4 Renter av statens kapital 86 000 000

5 Til investeringsformål 1 129 976 000

Sum

-140 700 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

68 000 000

fra kr 138 001 000 til kr 206 001 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 125 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, reduseres med

580 000 000

fra kr 2 256 254 000 til kr 1 676 254 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 183 828 000 til kr 283 828 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -180 000 000

2 Driftsutgifter 180 000 000, overslagsbevilgning

Sum

0

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -649 569 000, overslagsbevilgning

2 Driftsutgifter 461 105 000, overslagsbevilgning

3 Avskrivninger 121 354 000

4 Renter av statens kapital 2 884 000

5 Til investeringsformål 38 070 000

6 Til reguleringsfond 4 020 000

Sum

-22 136 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med

160 000 000

fra kr 19 810 000 000 til kr 19 650 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

18 000 000

fra kr 612 000 000 til kr 630 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 495 000 000 til kr 485 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 54 000 000 til kr 57 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med

1 850 000 000

fra kr 16 300 000 000 til kr 14 450 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, reduseres med

160 000 000

fra kr 975 000 000 til kr 815 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

400 000 000

fra kr 2 510 000 000 til kr 2 110 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, reduseres med

60 000 000

fra kr 295 000 000 til kr 235 000 000

73

Utdanningsstønad, reduseres med

17 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 25 000 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid, økes med

200 000

fra kr 200 000 til kr 400 000

76

Bidragsforskott, økes med

35 000 000

fra kr 715 000 000 til kr 750 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, reduseres med

660 000 000

fra kr 36 630 000 000 til kr 35 970 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, økes med

6 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 406 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med

30 000 000

fra kr 750 000 000 til kr 720 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, reduseres med

30 000 000

fra kr 2 040 000 000 til kr 2 010 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med

220 000 000

fra kr 34 510 000 000 til kr 34 290 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 295 000 000 til kr 285 000 000

72

Legeerklæringer, reduseres med

15 000 000

fra kr 415 000 000 til kr 400 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning, reduseres med

1 212 000 000

fra kr 83 812 000 000 til kr 82 600 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med

25 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 75 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, økes med

2 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 45 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning, økes med

3 000 000

fra kr 1 867 000 000 til kr 1 870 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning, reduseres med

2 000 000

fra kr 1 632 000 000 til kr 1 630 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med

1 000 000

fra kr 133 000 000 til kr 132 000 000

74

Tilskudd til biler, økes med

55 500 000

fra kr 709 500 000 til kr 765 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, økes med

91 300 000

fra kr 2 918 700 000 til kr 3 010 000 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, reduseres med

16 200 000

fra kr 271 200 000 til kr 255 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler, økes med

105 000 000

fra kr 1 305 000 000 til kr 1 410 000 000

78

Høreapparater, reduseres med

55 000 000

fra kr 700 000 000 til kr 645 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

1 010 000 000

fra kr 71 690 000 000 til kr 70 680 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

1 790 000 000

fra kr 136 720 000 000 til kr 134 930 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med

21 000 000

fra kr 615 000 000 til kr 636 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, reduseres med

75 000 000

fra kr 5 940 000 000 til kr 5 865 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 1 140 000 000 til kr 1 130 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 860 000 000 til kr 850 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning, reduseres med

4 000 000

fra kr 88 000 000 til kr 84 000 000

74

Utdanningsstønad, reduseres med

100 000

fra kr 400 000 til kr 300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, reduseres med

830 000

fra kr 5 830 000 til kr 5 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, økes med

9 600 000

fra kr 181 400 000 til kr 191 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, økes med

5 000 000

fra kr 1 920 000 000 til kr 1 925 000 000

71

Psykologhjelp, økes med

6 000 000

fra kr 287 000 000 til kr 293 000 000

72

Tannbehandling, reduseres med

80 500 000

fra kr 2 507 000 000 til kr 2 426 500 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med

38 800 000

fra kr 891 200 000 til kr 930 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, økes med

370 100 000

fra kr 10 139 900 000 til kr 10 510 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med

63 500 000

fra kr 2 003 500 000 til kr 1 940 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, reduseres med

40 000 000

fra kr 5 000 000 000 til kr 4 960 000 000

71

Egenandelstak 2, reduseres med

62 600 000

fra kr 1 067 600 000 til kr 1 005 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, reduseres med

2 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 368 000 000

70

Allmennlegehjelp, reduseres med

40 000 000

fra kr 4 845 000 000 til kr 4 805 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, økes med

30 000 000

fra kr 1 195 000 000 til kr 1 225 000 000

72

Jordmorhjelp, reduseres med

1 000 000

fra kr 61 000 000 til kr 60 000 000

73

Kiropraktorbehandling, reduseres med

1 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 149 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, reduseres med

1 000 000

fra kr 142 000 000 til kr 141 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med

1 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 24 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., økes med

15 000 000

fra kr 445 000 000 til kr 460 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

17 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 193 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, reduseres med

5 000 000

fra kr 235 000 000 til kr 230 000 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med

65 399 000

fra kr 190 160 000 til kr 124 761 000

3334

Film- og medieformål

2

Inntekter ved oppdrag, reduseres med

3 000 000

fra kr 11 937 000 til kr 8 937 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv., økes med

40 000 000

fra kr 339 604 000 til kr 379 604 000

5

Personalbarnehage, reduseres med

3 147 000

fra kr 5 447 000 til kr 2 300 000

6

Gebyr – utlendingssaker, økes med

5 848 000

fra kr 200 377 000 til kr 206 225 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

2

Refusjoner driftsutgifter, økes med

761 000

fra kr 40 253 000 til kr 41 014 000

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter, økes med

9 926 000

fra kr 63 756 000 til kr 73 682 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med

82 737 000

fra kr 445 000 til kr 83 182 000

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

248 000

fra kr 17 562 000 til kr 17 314 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifterreduseres med

183 661 000

fra kr 1 374 310 000 til kr 1 190 649 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

18 399 000

fra kr 251 326 000 til kr 269 725 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

415 479 000

fra kr 154 723 000 til kr 570 202 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, reduseres med

29 549 000

fra kr 85 198 000 til kr 55 649 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Ymse inntekter, reduseres med

273 000

fra kr 21 501 000 til kr 21 228 000

3531

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter, reduseres med

40 000

fra kr 40 000 til kr 0

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

3

Samfinansiering, reduseres med

6 000 000

fra kr 270 952 000 til kr 264 952 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, reduseres med

4 000 000

fra kr 28 000 000 til kr 24 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, reduseres med

3 300 000 000

fra kr 18 400 000 000 til kr 15 100 000 000

3635

Ventelønn mv.

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, økes med

200 000

fra kr 200 000 til kr 400 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, reduseres med

14 000 000

fra kr 80 980 000 til kr 66 980 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter, reduseres med

19 241 000

fra kr 37 746 000 til kr 18 505 000

4

Gebyrinntekter, reduseres med

9 467 000

fra kr 44 013 000 til kr 34 546 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med

195 000

fra kr 64 805 000 til kr 64 610 000

6

(Ny) Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger, bevilges med

80 000 000

3732

Regionale helseforetak

86

Driftskreditter, økes med

800 000 000

fra kr 5 170 000 000 til kr 5 970 000 000

3747

Statens strålevern

2

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

19 241 000

4

(Ny) Gebyrinntekter, bevilges med

8 467 000

3750

Statens legemiddelverk

4

Registreringsgebyr, reduseres med

9 520 000

fra kr 121 642 000 til kr 112 122 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen, økes med

1 245 000

fra kr 2 364 000 til kr 3 609 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med

504 800 000

fra kr 723 548 000 til kr 218 748 000

3871

Likestilling og ikke-diskriminering

1

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

5 310 000

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

86

(Ny) Tvangsmulkt, bevilges med

10 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, økes med

26 500 000

fra kr 473 512 000 til kr 500 012 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

87

(Ny) Innbetaling - garantiordningen, Eksportfinans ASA, bevilges med

30 700 000

4100

Landbruks- og matdepartementet

40

(Ny) Salg av eiendom, bevilges med

637 000

4400

Klima- og miljødepartementet

50

(Ny) Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra Statens miljøfond, bevilges med

37 600 000

4420

Miljødirektoratet

7

Gebyrer, kvotesystemet, reduseres med

3 220 000

fra kr 11 344 000 til kr 8 124 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr, økes med

500 000

fra kr 10 370 000 til kr 10 870 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester, økes med

23 400 000

fra kr 49 600 000 til kr 73 000 000

4610

Tolletaten

85

Overtredelsesgebyr, økes med

10 000 000

fra kr 7 000 000 til kr 17 000 000

4618

Skatteetaten

87

Trafikantsanksjoner, økes med

5 000 000

fra kr 70 000 000 til kr 75 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, økes med

52 000 000

fra kr 248 000 000 til kr 300 000 000

89

Overtredelsesgebyr, reduseres med

3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 10 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Salg av eiendom, økes med

360 600 000

fra kr 269 425 000 til kr 630 025 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter, økes med

13 382 000

fra kr 107 247 000 til kr 120 629 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter, reduseres med

6 605 000

fra kr 24 622 000 til kr 18 017 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, økes med

30 000 000

fra kr 63 993 000 til kr 93 993 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter, økes med

57 593 000

fra kr 29 750 000 til kr 87 343 000

45

(Ny) Store nyanskaffelser, bevilges med

98 156 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter, økes med

69 083 000

fra kr 838 289 000 til kr 907 372 000

4810

Oljedirektoratet

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, reduseres med

8 000 000

fra kr 124 625 000 til kr 116 625 000

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse, økes med

200 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 350 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med

2 350 000

fra kr 22 350 000 til kr 24 700 000

29

Termingebyr, reduseres med

5 572 000

fra kr 23 811 000 til kr 18 239 000

89

Purregebyrer, reduseres med

2 292 000

fra kr 105 417 000 til kr 103 125 000

90

Redusert lån og rentegjeld, reduseres med

395 291 000

fra kr 10 051 888 000 til kr 9 656 597 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, reduseres med

90 880 000

fra kr 6 335 577 000 til kr 6 244 697 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med

26 200 000

fra kr 32 500 000 til kr 58 700 000

51

(Ny) Tilbakeføring av tapsfonds- og risikoavlastningsmidler, såkornfond, bevilges med

67 125 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med

148 900 000

fra kr 10 000 000 til kr 158 900 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring, økes med

26 000 000

fra kr 17 700 000 000 til kr 17 726 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 139 800 000 000

2 Driftsutgifter -26 800 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter -1 500 000 000

4 Avskrivninger -23 500 000 000

5 Renter av statens kapital -3 700 000 000

Sum

84 300 000 000

30

Avskrivninger, reduseres med

1 900 000 000

fra kr 25 400 000 000 til kr 23 500 000 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål, økes med

100 000 000

fra kr 1 029 976 000 til kr 1 129 976 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, økes med

83 480 000

fra kr 1 353 888 000 til kr 1 437 368 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv., reduseres med

21 000 000

fra kr 54 040 000 000 til kr 54 019 000 000

72

Fellesskatt, reduseres med

112 000 000

fra kr 184 027 000 000 til kr 183 915 000 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, økes med

14 000 000

fra kr 85 040 000 til kr 99 040 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift, reduseres med

3 770 000

fra kr 3 770 000 til kr 0

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket, reduseres med

6 100 000

fra kr 789 800 000 til kr 783 700 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter, reduseres med

33 000 000

fra kr 1 075 000 000 til kr 1 042 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, reduseres med

33 916 000

fra kr 3 729 047 000 til kr 3 695 131 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte, reduseres med

120 000 000

fra kr 120 000 000 til kr 0

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen, økes med

50 000 000

fra kr 90 000 000 til kr 140 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, reduseres med

4 400 000

fra kr 30 000 000 til kr 25 600 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, økes med

52 600 000

fra kr 105 000 000 til kr 157 600 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, reduseres med

500 000

fra kr 500 000 til kr 0

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, økes med

42 800 000

fra kr 32 000 000 til kr 74 800 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter, økes med

740 000

fra kr 2 060 000 til kr 2 800 000

85

Utbytte, økes med

37 400 000

fra kr 16 000 000 til kr 53 400 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte, økes med

2 288 800 000

fra kr 13 412 300 000 til kr 15 701 100 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte, reduseres med

16 000 000

fra kr 366 000 000 til kr 350 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, reduseres med

13 000 000

fra kr 139 524 000 000 til kr 139 511 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, økes med

83 800 000

fra kr 937 440 000 til kr 1 021 240 000

73

Refusjon fra bidragspliktige, reduseres med

25 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 225 000 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m., reduseres med

2 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 63 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, reduseres med

40 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 180 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med

3 000 000

fra kr 30 000 000 til kr 27 000 000

Vedtak 1052

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen under kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 27 Opplæringskontoret OK stat mot tilsvarende merinntekter under kap. 3540 post 2.

Vedtak 1053

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 720 post 60

kap. 747 postene 1 og 21

kap. 3720 post 6

kap. 3747 postene 2 og 4

Vedtak 1054

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 130 mill. kroner.

Vedtak 1055

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 21 Spes-ielle driftsutgifter, mot tilsvarende merinntekter under kap. 3904 Brønnøysundregistrene, post 2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter.

Vedtak 1056

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan overskride bevilgningen under kap. 1840 CO2-håndtering, post 70 Gassnova SF med inntil 35 mill. kroner dersom det oppstår uventede kostnader forbundet med overgangen til en eventuell forprosjektfase.

Vedtak 1057

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om:

 • 1. tilskudd ut over gitt bevilgning til FNs miljøprogram med 90 mill. kroner i 2017 som del av treårig avtale for perioden 2016–2018 på totalt 270 mill. kroner under kap. 166 Klima, miljø og fornybar energi, post 72 Klima og miljø.

 • 2. støtte ut over gitt bevilgning under kap. 166 Klima, miljø og fornybar energi, post 74 Fornybar energi, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overskrider 100 mill. kroner.

Vedtak 1058

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning under kap. 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg, til dekning av inntil en tredjedel av kostnadene for nytt scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen, men slik at samlet ramme for statlig tilskudd til prosjektet ikke overstiger 230 mill. kroner.

Vedtak 1059

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning under kap. 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg, til prosjektet om rehabilitering av tak og fasader ved Den Nationale Scene, innenfor en samlet ramme for statlig tilskudd til prosjektet på 101 mill. kroner.

Vedtak 1060

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å anskaffe brukerutstyr til nytt fengsel i Agder, innenfor en kostnadsramme på 125 mill. kroner for avdelingen i Froland og 75 mill. kroner for avdelingen i Mandal.

Vedtak 1061

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for anskaffelse og drift av politihelikoptre

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret på kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter for anskaffelse og drift av tre nye politihelikoptre, slik at samlet ramme for forpliktelsene i hele avtaleperioden i kontrakten ikke overstiger 450 mill. kroner.

Vedtak 1062

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter

95,5 mill. kroner

590

Planlegging og byutvikling

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

11,9 mill. kroner

Vedtak 1063

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for å:

 • 1. gjennomføre sikringstiltak i regjeringsbygg 6. Kostnadsrammen settes til 472 mill. kroner i prisnivå per februar 2017.

 • 2. etablere Norsk helsearkiv på Tynset. Kostnadsrammen settes til 205,7 mill. kroner i prisnivå per februar 2017. Kostnadsrammen er inklusiv tomt og kunstnerisk utsmykking.

 • 3. etablere nytt fengsel i Agder med avdelinger i Froland og Mandal. Kostnadsrammene for prosjektene settes til 1 260 mill. kroner for avdelingen i Froland og 800 mill. kroner for avdelingen i Mandal. Kostnadsrammene er inklusiv tomt og kunstnerisk utsmykking i prisnivå per juli 2017.

Vedtak 1064

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 927,8 mill. kroner

Vedtak 1065

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan foreta bestillinger ut over gitte -bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter

260 mill. kroner

Vedtak 1066

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

10 784,5 mill. kroner

Vedtak 1067

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

400 mill. kroner

76

Miljøteknologi

550 mill. kroner

Vedtak 1068

Fullmakt til å pådra forpliktelser ut over gitte bevilgninger for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn og post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 7 000 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år, ikke overstiger 2 700 mill. kroner.

Vedtak 1069

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ved utmelding fra Statens pensjonskasse for NSB AS og Mantena AS

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2017 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning på:

 • 1. kap. 1353 NSB AS (ny), post 70 Tilskudd til pensjonsforpliktelser (ny) til å gi:

  • a. støtte til å innfri reguleringsforpliktelser i NSB AS ved utmelding fra Statens pensjonskasse, avgrenset til det som ikke blir dekket av avsetninger i selskapets regnskap til pensjon og innenfor en ramme på 464 mill. kroner (prisnivå 2017).

  • b. støtte til overgangsordning for eldre arbeidstakere ved utmelding av NSB AS fra Statens pensjonskasse, innenfor en ramme på 950 mill. kroner (prisnivå 2017).

 • 2. kap. 1357 Togvedlikehold AS (ny), post 70 Tilskudd til pensjonsforpliktelser (ny) til å gi:

  • a. støtte til å innfri reguleringsforpliktelser i Mantena AS ved utmelding fra Statens pensjonskasse, avgrenset til det som ikke blir dekket av avsetninger i selskapets regnskap til pensjon og innenfor en ramme på 202 mill. kroner (prisnivå 2017).

  • b. støtte til overgangsordning for eldre arbeidstakere ved utmelding av Mantena AS fra Statens pensjonskasse, innenfor en ramme på 320 mill. kroner (prisnivå 2017).

Vedtak 1070

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2017 kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

37

Skogplanting

13,0 mill. kroner

38

Restaurering av myr

9,5 mill. kroner

Vedtak 1071

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte -bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

155,8 mill. kroner

73

Tilskudd til rovvilttiltak

20,0 mill. kroner

Vedtak 1072

Fullmakt til å inngå forpliktelser i forbindelse med oppryddingstiltak

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2017 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger under kap. 1420 Miljødirektoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 59 mill. kroner.

Vedtak 1073

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2017 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

170 mill. kroner

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 160 mill. kroner

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

22 000 mill. kroner

Vedtak 1074

Fullmakt til å inngå forpliktelser i forbindelse med TCM

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan inngå forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 1840 CO2-håndtering, post 71 Tilskudd til teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad, som påløper som følge av riving av anleggene ved TCM når dette eventuelt iverksettes.

Vedtak 1075

Deltakelse i kapitaløkninger og økning i garantirammer i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge deltar i den 14. kapitalpåfyllingen i Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-14) med et bidrag på til sammen 1 767 mill. kroner for per-ioden 2017–2019, innbetalt i tre årlige bidrag. Beløpet innbetales med 539 mill. kroner i 2017, 614 mill. kroner i 2018 og 614 mill. kroner i 2019. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i forbindelse med den 18. kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA-18) for årene 2017–2019 i Det internasjonale gjeldsletteinitiativet for de fattigste landene (Heavily Indebted Poor Countries initiative, HIPC) med et bidrag på 313,6 mill. kroner innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak, post 70 Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging.

 • 3. Norges andel i den sjette kapitalpåfyllingen i Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB) økes med motverdien i norske kroner av UA 30 000 per år i 2017 og 2018 som følge av reallokering av aksjer. Innbetalingen belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond. Den norske garantirammen i AfDB økes med UA 1 000 000.

Vedtak 1076

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser til fremtidig ettergivelse av lån

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om å ettergi inntil 20 000 kroner årlig frem til 2022 av utdanningslån i Statens lånekasse for utdanning. Dette gjelder personer som oppfyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen etter opplæringslova § 10-1 og tilhørende forskrift, og som etter 31. juli 2017 er tilsatt i tiltakssonen i ett år, jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 73 Avskrivninger.

Vedtak 1077

Fullmakt til kapitalinvesteringer

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet kan:

 • 1. gi Universitetet i Bergen fullmakt til å bruke inntil 20 mill. kroner og Universitetet i Agder inntil 10 mill. kroner av bevilgningen under kap. 260 Universiteter og høyskoler, post 50 Statlige universiteter og høyskoler, ved en konsolidering som omfatter hhv. selskapene Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS og Agderforskning AS og Teknova AS.

 • 2. gi Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger fullmakt til å bruke aksjer de eier i Uni Research AS, Christian -Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS som tingsinnskudd med formål om å fusjonere disse selskapene.

Vedtak 1078

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, post 34 Etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen.

Vedtak 1079

Flytting av overført ubrukt bevilgning

Stortinget samtykker i at overført ubrukt bevilgning fra 2016 til 2017 på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 71 Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond, på 10,5 mill. kroner flyttes til kap. 567, ny post 75 Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne. Overført beløp kan benyttes i to år ut over 2017.

Vedtak 1080

Pensjoner fra statskassen

Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.

Vedtak 1081

Garantifullmakt og fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan inngå standardavtaler for leie av grunn til bolig- og næringsformål på Svalbard med garantier overfor långiver som har pant i bygg som står på statens grunn. Garantiansvar kan kun utløses dersom staten sier opp avtalen eller nekter overføring av leierett. Samlet garantiramme for avtalene begrenses oppad til 25 mill. kroner. Det kan utgiftsføres utbetalinger knyttet til garantiene uten bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 80 Lånesikringsordning, bolig- og næringsformål på Svalbard, innenfor en ramme på 10 mill. kroner.

Vedtak 1082

Utlånsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 1 200 mill. kroner.

Vedtak 1083

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 80 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 205 mill. kroner.

Vedtak 1084

Opprettelse av holdingselskap

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan gi Garantiinstituttet for eksport-kreditt anledning til å:

 • 1. etablere et holdingselskap for å forvalte eierandeler som følge av misligholds- og gjenvinningssaker under GIEKs Alminnelig garantiordning. Selskapet oppkapitaliseres med midler fra Alminnelig garantiordning. Alminnelig garantiordning kan også gi lån til holdingselskapet eller overføre andre verdier for oppkapitalisering. Holdingselskapet skal være midlertidig.

 • 2. plassere aksjer eller andre verdier tilhørende Alminnelig garantiordning i holdingselskapet.

 • 3. overføre utbytte fra holdingselskapet tilbake til Alminnelig garantiordning.

 • 4. overføre inntekter fra salg av aksjer i holdingselskapet til Alminnelig garantiordning.

 • 5. avvikle holdingselskapet, samt tilbakeføre eventuelle midler til eller dekke eventuelt kapitalbehov fra Alminnelig garantiordning.

Vedtak 1085

Aktivering og nedskriving i kapitalregnskapet

Stortinget samtykker i at kapitaltilførsel på 8 mill. kroner på kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer til Staur Gård AS i 2017 aktiveres og nedskrives i statens kapitalregnskap.

Vedtak 1086

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 75 Tilskudd til klimarådgivning på gårder.

Vedtak 1087

Fullmakt til å aktivere tilskudd til egenkapital

Stortinget samtykker i at tilskudd til egenkapital til Nye Veier AS aktiveres i statens kapitalregnskap.

Vedtak 1088

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan nyttes under post 64» tilføyes kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene.

Vedtak 1089

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2017 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, Verdensbankens Forest Carbon Partner-ship Facility, Forest Investment Program, Bio-Carbon Fund plus, Central African Forest Initiative (CAFI) og Inter-American Development Bank (IDB).

 • 2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan foretas i henhold til organisasjonens regelverk.

Vedtak 1090

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2017 kan trekke salgsomkostninger ved avhendingen av Lance fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Vedtak 1091

Fullmakt til å delta i eierselskap mv.

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan delta gjennom et eierselskap eid av Gassnova SF og et driftsselskap med delt ansvar (DA) og dekke 100 prosent av eierselskapets og inntil 80 prosent av driftsselskapets årlige utgifter ved Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad (TCM) i perioden 2017 til 2020. Staten, eller den staten utpeker, kan invitere andre selskaper som medeiere i driftsselskapet, noe som vil redusere statens andel i selskapet.

Vedtak 1092

Fullmakt til å godkjenne nødvendige transaksjoner for restrukturering av statens eierskap i Gassled

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2017 kan godkjenne at statens deltakerandeler i Gassled, Zeepipe terminal JV og Dunkerque DA, holdt gjennom statens eierskap i Norsea Gas AS, overføres til staten (SDØE) etterfulgt av en avvikling av Norsea Gas AS.

Vedtak 1093

Meld. St. 2 (2016–2017) – Nasjonalbudsjettet 2017 – vedlegges protokollen.

Vedtak 1094

I Stortingets vedtak 17. desember 2016 nr. 1666 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2017 gjer ein følgjande endring:

§ 6-1 annet ledd skal lyde:

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 81 200 kroner.

Vedtak 1095

Endringa tek til å gjelde straks med verknad for inntektsåret 2017.

Vedtak 1096

I Stortingets vedtak 17. desember 2016 nr. 1670 om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017 gjer ein følgjande endring:

§ 2 tredje ledd skal lyde:

Arbeidsgivere med finansielle aktiviteter hvor andelen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet utgjør mer enn 70 pst. av arbeidsgiverens samlede lønn mv. knyttet til finansielle aktiviteter, er unntatt fra skatteplikten etter folketrygdloven § 23-2a. Annet ledd gjelder tilsvarende for beregningen av andelen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet.

Vedtak 1097

Endringa under I tek til å gjelde straks med verknad for inntektsåret 2017.

Vedtak 1098

Frå 1. juli 2017 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 17. desember 2016 nr. 1672 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2017:

II skal lyde:

Produktavgiften skal være 2,2 pst. fra og med 1. juli 2017.

Vedtak 1099

Endringa under I tek til å gjelde frå og med 1. juli 2017.

Vedtak 1100

Frå 1. juli 2017 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 17. desember 2016 nr. 1673 om avgift på motorvogner mv. A Engangsavgift for budsjetterminen 2017:

§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppe F skal lyde:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motor-effekt (kW)

NOX- utslipp (mg/km)

CO2- utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrakpant avgift (kr)

Avgiftsgruppe F

0

Motorsykler

0–125

0

126–900

33,60

over 900

73,68

Motorsykkel med plikt til å -dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

0–75

0

76–140

630

over 140

800

Motorsykkel uten plikt til å d-okumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

8 254

0–11

0

over 11

261,38

Vedtak 1101

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Utredningen skal blant annet klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet.

Vedtak 1102

Stortinget ber regjeringen vurdere å legge til rette for forsøksordninger med nye tiltak for å følge opp ungdom som er utenfor opplæring og arbeid, f.eks. etter modell av danske produksjonsskoler.

Vedtak 1103

Stortinget ber regjeringen redegjøre for konsekvensene av endringene i kompensasjonsordningen etter bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift for næringslivet i distriktene.

Vedtak 1104

Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff. EØS-rettslige konsekvenser må vurderes nærmere.

Vedtak 1105

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan fossilfrie anleggsprosjekter eventuelt kan gjennomføres og hva konsekvensen av dette vil være.

Vedtak 1106

Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide den statlige, nasjonale TT-ordningen som skal dekke hele landet på sikt.

Vedtak 1107

Stortinget ber regjeringen gjennomgå forståelsen og praktiseringen av merverdiavgiftskompensasjonsregelverket for rus- og psykiatriboliger for å vurdere om det er grunnlag for å fastsette nye retningslinjer for når slike boliger kan defineres som boliger «med helse- og sosiale formål».

Vedtak 1108

Stortinget ber regjeringen raskt vurdere overføring av eiendommen som i dag er i bruk av Stiftelsen Nidaros Pilegrimsgård fra Statsbygg til andre aktører.

Vedtak 1109

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2017 kan inngå forpliktelser for inntil 55 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 926 Forskningsfartøy, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Vedtak 1110

Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport, med sikte på oppstart i løpet av 2019. Forhandlingene skal ta utgangspunkt både i de argumenter og løsninger som fremføres i RNB og de forslag næringslivet har spilt inn om en modell basert på NOx-fondet. Et privat fond skal vurderes, samtidig som det må foretas en grensedragning mellom et CO2-fond og eksisterende virkemidler, herunder Enova. De administrative kostnadene for næringsvirksomheter, næringsorganisasjoner og myndigheter skal begrenses. Størrelsen på overføringene til fondet skal sees i sammenheng med den andelen av merprovenyet fra eventuelle fremtidige økninger i CO2-avgiften som kan knyttes til virksomheter som omfattes av CO2-fondet, enten som en direkte bevilgning over statsbudsjettets utgiftsside eller som en avgiftslettelse for de aktuelle virksomhetene. Næringsaktørene forplikter seg til utslippsreduksjoner ut over det som følger av eksisterende virkemidler i en miljøavtale med staten. Arbeid med utredning og innhenting av felles data og analysegrunnlag starter umiddelbart, og Stortinget ber om en rapportering av dette arbeidet i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Vedtak 1111

Stortinget ber regjeringen gjennomgå og gå i dialog med Oslo kommune om Oslo Sør-midlene, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 med et forslag til en eventuell videreføring eller alternativ innretning av ordningen.

Vedtak 1112

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 beskrive og foreslå hvordan en ordning med videreutdanning for lærere kan utvides til reelt å gjelde i flere fag og særskilt i samfunnsfag.

Vedtak 1113

Stortinget ber regjeringen vurdere å endre tilskuddsordningen for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker fra å ha en varighet på inntil fem år til å bli en ikke tidsbestemt ordning.

Vedtak 1114

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om grunnlaget for internasjonale skoler i friskoleloven bør utvides.

Vedtak 1115

Stortinget ber regjeringen vurdere oppretting av en fast støtteordning for privatarkiv over tippemidlene. Det skal vurderes om ordningen skal administreres av Riksarkivaren og om alle institusjoner som oppbevarer arkiv, også museer, skal gis adgang til å søke midler gjennom ordningen.

Vedtak 1116

Stortinget ber regjeringen gjennomgå ordningen med skattefradrag for vitenskapelig forskning og komme tilbake til Stortinget med forslag til eventuelle endringer. Evalueringen skal vurdere en endring av dagens praktisering av regelverket, en fjerning av kravet til statlig styrerepresentant, en ny ordning tilpasset EØS-regelverk eller om kravet til statlig styrerepresentant kan oppfylles enklere.

Vedtak 1117

Stortinget ber regjeringen i arbeidet med en ordning for kompensasjon av ideelle organisasjoners pensjonsforpliktelser vurdere nærmere målgruppe og virkeperiode.

Vedtak 1118

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2018 utrede en materialavgift til erstatning for grunnavgiften på drikkevareemballasje av plast og metall, gradert etter grad av fossilt innhold.

Vedtak 1119

Stortinget ber regjeringen bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.

Vedtak 1120

Stortinget samtykker i at det fra 1. august 2017 blir gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 450 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.