Representantforslag om bekjempelse av 1 % MC-klubber

Dokument 8:173 S (2010-2011), Innst. 58 S (2011-2012)

Vedtak 76

Stortinget ber regjeringen med utgangspunkt i Meld. St. 7 (2010–2011) – Kampen mot organisert kriminalitet – bidra til at det utarbeides et bredt virkemiddelapparat for kommuner i arbeidet med å bekjempe 1 %-klubbene.

Vedtak 77

Stortinget ber regjeringen i løpet av 2012 fremme egnede lovendringsforslag som bedre ivaretar vitners og informanters sikkerhet.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til regjeringen å fremme sak for Stortinget med forslag til strengere regulering av import og overdragelse av plomberte våpen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til regjeringen å legge frem forslag om felles registrering av alle skytevåpen som importeres til Norge, inkludert plomberte våpen.