Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir

Prop. 8 S (2010-2011), Innst. 195 S (2010-2011)

Vedtak 402

Stortinget samtykker i godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims).