Årsrapport fra utvalget for rettferdsvederlag for 2009

Dokument 19 (2009-2010), Innst. 313 S (2009-2010)

Vedtak 320

Dokument 19 S (2009–2010) – årsrapport for 2009 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag – vert å leggje ved møteboka.

 

Vedtak 321

Stortinget ber regjeringa i forbindelse med statsbudsjettet for 2011 vurdere å auke fullmaktsgrensa i den ordinære rettferdsvederlagsordninga frå kr 200 000 til kr 250 000.