Muntlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hva statsråden, som er ansvarlig for oppfølging av Stortingets og regjeringens personvernpolitikk, har foretatt seg for å sikre en forsvarlig behandling av pasientopplysninger i helsevesenet

Datert: 24.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Aftenposten meldte i går at ni sentrale helseregistre som Stortinget har vedtatt skulle gjøres utilgjengelig for uvedkommende gjennom koding, også kalt kryptering, at dette vedtaket ikke er fulgt opp, bortsett fra i et par tilfeller. Altså for det meste ignorert av Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Strøm-Erichsen ble sitert på at dette med kryptering var noe som kom inn under Stortingets behandling av saken, og underforstått at det var ikke så viktig å etterleve.

Nå har jo dette klare personvernhensyn, som vi har fagstatsråden for her i salen i dag, nemlig Rigmor Aasrud, og da kan man jo på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets hjemmeside se at de presenterer seg selv som ansvarlige for personvern. Blant annet kan jeg sitere hva de skriver:

«Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. Samfunnsutviklingen går mot en mer omfattende registrering av slike data. (…) Satsingen på IT gjør det mer og mer utfordrende, men samtidig viktigere å ivareta personvernhensyn. Regjeringen legger stor vekt på å finne fram til rutiner og praktiske løsninger som både tar hensyn til personvernet og samtidig medvirker til bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor.»

Dette er jo utmerkete formuleringer, men mitt spørsmål til statsråden er: Hva har statsråden, som er ansvarlig for oppfølgingen av Regjeringens og Stortingets personvernpolitikk, konkret foretatt seg overfor Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre en forsvarlig behandling av pasientopplysninger i vårt helsevesen?


Les hele debatten