Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:533 (2021-2022)
Innlevert: 30.11.2021
Sendt: 01.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Hva er statsrådens syn på behovet for en kvitteringsordning ved politikontroller?

Begrunnelse

Det vises til verbalforslag nr. 68 i forliket om statsbudsjett mellom regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti. Der heter det:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en pilotordning i Oslo med teknisk løsning for sikring av notoritet for personkontroller som politiet foretar dersom den som blir kontrollert vil la seg registrere. Ordningen skal innebære at den som blir stoppet kan motta en bekreftelse på kontrollen.»

Dette er i samsvar med representantforslag 8:36 S (2021-2022) fra representantene Haug og Ismail fra Miljøpartiet de Grønne. Forslaget er til komitebehandling i justiskomiteen.
Dette forslagets berettigelse må være at det er et behov for en slik kvitteringsordning ved politikontroller. Et slikt behov bygger på et grunnpremiss om at norsk politi er diskriminerende i sin kontrollvirksomhet. Fremskrittspartiet bestrider dette grunnpremisset på det sterkeste. Dette oppleves som et forsøk på å overføre problemstillinger fra andre land til det norske situasjonsbildet, noe det ikke finnes saklig grunnlag for.
Norsk politi har høy faglig integritet, og nyter med rette en stor grad av tillit i den norske befolkningen. Fremskrittspartiet oppfatter et forslag om kvitteringsordning som en grov fornærmelse mot de polititjenestemenn og kvinner, som går på jobb hver dag for å holde landet trygt for innbyggerne.
Med den utviklingen vi har sett i kriminalitetsbildet den siste tiden, særlig i landets største byer, synes Fremskrittspartiet det er forbausende med et forslag som vil medføre at politiressurser skal brukes på å skrive ut kvitteringer for kontroller. Dette er ressurser som burde brukes på politiets kjerneoppgaver – bekjempe kriminalitet og holde befolkningen trygg.
Det er av stor interesse å få høre statsrådens syn på forslaget fra SV og MDG.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg er opptatt av at politiet har tillit hos publikum. Tillit forutsetter at politiet opptrer saklig – men også at befolkningen føler seg trygg på at de gjør nettopp det. Som representanten påpeker så har norsk politi høy tillit i befolkningen generelt. Diskusjonen som har pågått særlig i Oslo, tyder imidlertid på at tilliten ikke er like høy i alle deler av befolkningen. Dette må politiet ta på alvor. Jeg er derfor positiv til det initiativ politiet selv har tatt til å få testet ut en løsning for bedre etterprøvbarhet av personkontrollene de foretar, og som nå følges opp gjennom budsjettforliket. Tiltaket kan bidra til å ivareta og bygge tillit, og følger opp nevnte diskusjon. Det er for øvrig, slik jeg oppfatter det, et generelt økende krav til at myndighetsutøvelse og annen form for kontakt mellom myndigheter og publikum er etterprøvbar, uten at det bør eller må tolkes dithen at det stilles spørsmål ved myndighetens integritet og faglighet.

Politidirektoratets vurderinger av mulige tiltak og tekniske løsninger vil bli fulgt opp i tråd med enigheten i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV om en pilotordning i Oslo. Pilotordningen skal være egnet til å bekrefte en gjennomført kontroll – dersom den som blir kontrollert vil la seg registrere. Det siste er etter mitt syn et viktig premiss for en god løsning. Pilotordningen vil også gi oss nyttig kunnskap og erfaring om hvordan publikum vil oppfatte en slik ordning.