Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:161 (2021-2022)
Innlevert: 27.10.2021
Sendt: 28.10.2021
Besvart: 02.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): Hvilke konsekvenser vil en utredning av Nye Veier AS ha for prosjektene Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua og E6 Otta-Dombås, og kan statsråden garantere at en slik utredning ikke vil ha konsekvenser for fremdriften i disse to prosjektene?

Begrunnelse

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging». Høyre har i regjering opprettet selskapet Nye Veier AS som bygger vei raskere og tar ned kostnadene i veiprosjekter slik at det kan bygges enda mer vei for pengene. Nye Veier AS har fått prosjektene Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua og E6 Otta -Dombås inn i sin veiportefølje. Begge prosjektene er svært viktige for økt trafikksikkerhet på ulykkesbelastede strekninger og for utvikling av Mjøsregionen som motoren i Innlandet.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Regjeringen ønsker å utrede nærmere hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres fremover. Bakgrunnen for dette er blant annet at vi har fått en situasjon med stadig flere utbyggere og veieiere i veisektoren, og at dette kan føre til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

Regjeringen vil nå starte arbeidet med å se nærmere på hvordan en utredning skal legges opp. Nye Veier AS er blitt en stor og viktig aktør i vegsektoren de senere årene. Det vil derfor være naturlig at også Nye Veier AS rolle vil være en del av arbeidet med å se på hvordan sektoren skal organiseres fremover.

Når det gjelder de konkrete strekningene Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua og E6 Otta-Dombås, vil det som for de andre strekningene som inngår i selskapets portefølje være opp til Nye Veier AS selv å vurdere videre fremdrift og prioritering av prosjektene.