Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:3005 (2020-2021)
Innlevert: 27.09.2021
Sendt: 28.09.2021
Besvart: 04.10.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Har næringsministeren foretatt seg noe i denne saken, og er hun kjent med hvorvidt Telenor har delt telefon/dataopplysninger om sine kunder med militærregimet/myndighetene i Myanmar?

Begrunnelse

Det har vært bekymringer fra flere miljøer rundt salg av Telenors virksomhet i Myanmar og om telefon/dataopplysninger om selskapets kunder kan være delt med myndighetene. Så vidt meg bekjent har ikke Telenor avkreftet eller bekreftet sistnevnte.
Ettersom den norske stat er en stor eier i Telenor, tillater jeg meg å stille næringsministeren vedlagte spørsmål.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Det som skjer i Myanmar er svært alvorlig. Situasjonen er et ekstremt eksempel på hvilke dilemma som kan oppstå ved å drive virksomhet i et marked som Myanmar. Telenors inntreden i landet brakte med seg en betydelig optimisme. Denne er nå erstattet av en meget krevende situasjon, både for Telenors kunder i Myanmar, de lokalt ansatte og for Telenor.

I en ekstremsituasjon, som den militære maktovertakelsen innebærer, kan det være vanskelig å legge normale forretningsmessige betraktninger til grunn. Telenor fremhever også at det er utfordrende for den offentlige diskusjonen at selskapet fortsatt ikke kan dele all informasjon av hensyn til sikkerheten for de ansatte.

Som eier har regjeringen klare forventninger til selskapenes arbeid med ansvarlig virksomhet, som også gjelder menneskerettigheter. Departementet, og jeg, har siden februar hatt flere møter med Telenors styreleder og ledelse om situasjonen i Myanmar, og departementet har vært opptatt av at selskapet gjør grundige vurderinger av de meget krevende problemstillingene som har oppstått.

Iht. rollefordelingen mellom eiere og selskapet, jf. selskapslovgivningen og eierskapsmeldingen (Meld. St. 8 (2019-2020)), er det styret og ledelsen i Telenor som har ansvaret for de forretningsmessige og operative vurderingene og beslutningene. Det gjelder også for forhold knyttet til Telenors virksomhet i Myanmar.

I den forbindelse vil jeg vise til at Telenor gir uttrykk for at selskapet ikke kan operere under et styresett som bryter med selskapets verdigrunnlag og som vil innebære at selskapet vil bryte norske og europeiske sanksjonsregler.

Når det gjelder spørsmål om kundedata og direktiver fra myndigheter viser jeg til informasjonen som fremgår på Telenorkonsernets nettsider www.telenor.com. Telenor har opplyst at konsernet etter 14. februar ikke har kunnet være åpne om direktiver Telenor Myanmar mottar i Myanmar av hensyn til sikkerhet for de ansatte.