Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2906 (2020-2021)
Innlevert: 30.08.2021
Sendt: 31.08.2021
Besvart: 16.09.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): I Khrono 16. august antyder NOKUTs direktør at en godkjenning av en selvstendig høgskole på Nesna vil ta flere år. Premisset for påstanden er at institusjonen og utdanningen må søke som en ny institusjon. Dette til tross for at det i over 100 år er utdannet lærere på Nesna og en reetablering kan gjennomføres som en fisjon med de samme faglige ressursene som ligger til grunn for dagens akkreditering.
Mener statsråden et underliggende organ slik skal kunne overprøve politiske beslutninger om fisjon og videreføring av en institusjon?

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: I universitets- og høyskoleloven har Stortinget bestemt at akkreditering er et vilkår for å kunne tilby høyere utdanning. I loven er akkreditering definert som en faglig bedømming av om en høyere utdanningsinstitusjon eller et studietilbud fyller standarder og kriterier gitt av Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Videre følger det av loven at NOKUTs akkreditering av institusjoner og studietilbud skal baseres på evaluering foretatt av eksterne sakkyndige oppnevnt av NOKUT. Hvilken kategori en akkreditert institusjon tilhører avgjøres av Kongen på grunnlag av en faglig vurdering fra NOKUT.

NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning. NOKUTs akkreditering av institusjoner og studietilbud, tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid og tilsyn med at institusjoner og eksisterende studietilbud fyller gjeldende standarder og kriterier for akkreditering, er faglig uavhengig.

Jeg mener det er helt sentralt at akkreditering av utdanninger og utdanningsinstitusjoner ikke er politiske bestillingsverk, men bygger på faglige og uavhengige vurderinger. Dette er en forutsetning for institusjonenes faglige frihet og ansvar. Gjennom Bolognaprosessen har Norge dessuten forpliktet seg til å ha et uavhengig kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning.

Et utdanningstilbud som ikke tilfredsstiller kravene i universitets- og høyskoleloven kan ikke defineres som høyere utdanning. Jeg mener derfor det ikke kan være aktuelt å etablere et slikt tilbud som ikke tilfredsstiller NOKUTs krav til akkreditering. For øvrig er det styret for et universitet eller en høyskole som fastsetter den interne organiseringen, inkludert studiestedstruktur, jf. § 9-2.