Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2408 (2020-2021)
Innlevert: 09.06.2021
Sendt: 09.06.2021
Besvart: 16.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Hvilke kontrolltiltak har regjeringen tenkt å sette i verk etter liberaliseringen av og frislippet i drosjenæringen?

Begrunnelse

I samtaler med både organisasjonene i drosjenæringen, samtaler med drosjesjåfører og oppslag i media blir det hevdet at det er ville tilstander i drosjenæringen. Spesielt er det ille i Oslo. Antall løyver har økt drastisk, og det florerer angivelig med ulovlige og umerka drosjebiler. Alle de vi har prata med sier at de ikke har sett noe til kontroller av verken løyver, inntektsinnberetning og -beskatning eller innbetaling av moms og avgifter. Dette fører til at en næring som ligger nede med brukket rygg som konsekvens av koronapandemien og frislippet, blir ytterligere ødelagt gjennom ulovligheter som ikke blir fulgt opp av myndighetene.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Regjeringen er svært opptatt av å ha en ryddig og seriøs drosjenæring. Det er derfor viktig at det føres kontroll både etter yrkestransportlovgivningen og skattelovgivningen for å sikre at de nye reglene blir etterlevd av aktørene i drosjemarkedet.

Etter yrkestransportloven er det Statens vegvesen og politiet som skal føre kontroll med at reglene om drosjevirksomhet blir overholdt. Disse kontrollene gjennomføres som en del av de ordinære kontrollene i Statens vegvesen.

Statens vegvesen viser til at kontroll av drosje har vært utfordrende med tanke på det smittetrykket som har vært i deler av landet. Dette har medført en lavere aktivitet på kontrollsiden hos Statenes vegvesen enn opprinnelig planlagt. Nå er smittetrykket redusert og det planlegges betydelig flere kontroller fremover.

Statens vegvesen har også opprettet et tverrfaglig samarbeid med Arbeidstilsynet, politiet, tollvesenet og skatteetaten for kontroll langs vei. Samarbeid om kontroll av drosje vil kunne inngå som en del av dette samarbeidet.

Spørsmålet har vært forelagt finansministeren som viser til at Skatteetaten fører kontroll med blant annet inntektsinnberetning og beskatning og innbetaling av moms og avgifter.

Skatteetaten jobber risikobasert, og benytter ulike virkemiddel for å sikre etterlevelsen av regelverk som etaten forvalter. Det betyr at både informasjonstiltak og veiledning i forkant, og ulike kontrolltiltak i etterkant blir brukt for å sikre et riktig skattegrunnlag for skattepliktige.

Frem til 1. januar 2020 hadde drosjesentralene en uoppfordret opplysningsplikt til skattemyndighetene om å gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten. Dette gjelder bl.a. opplysninger om akkumulerte tall fra skiftlappene, kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift, kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift, kjørte kilometer og besatte kilometer. Opplysningene gis året etter inntektsåret. Dette regelverket ble endret fra 2021 slik at alle som formidler drosjetjenester, ikke bare drosjesentraler, skal gi slike opplysninger til skattemyndighetene. Dette er opplysninger som kan brukes til veiledning og kontroll av opplysninger løyvehaver gir i skattemeldingen.

Ved innføring av nytt regelverk legger Skatteetaten vekt på å informere og veilede skattepliktige som blir berørt av regelverket i forkant. Etter innføring av nye regler fra 1. november 2020 ble det iverksatt ulike informasjons- og veiledningstiltak både overfor kjøpere av drosjetjenester og nye aktører innen drosjenæringen. Alle nyregistrerte innen drosjenæringen har fått tilsendt en særskilt veiledning om hvordan virksomheten skal innrettes for å sikre korrekt fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter. Det er videre opprettet egen veiledningsside for drosjenæringen på skatteetaten.no/drosje.

I 2020 ble det registrert totalt 651 nye foretak i Enhetsregisteret med næringskode drosjebiltransport. Av disse var 62 pst. registrert i perioden 01.11.2020 – 31.12.2020. Fra 01.01.2021 og fram til 21.05.2021 var det registrert 485 nye foretak med drosjetransport som formål. Det har dermed vært en økning i tilveksten av aktører i næringen etter at regelverket ble endret. Det pågår et arbeid i Skatteetaten med å bygge kunnskap om de nye aktørene som tilbyr drosjetjenester etter at regelverket ble endret. Skatteetaten samarbeider med fylkeskommunale løyvemyndigheter, Statens vegvesen, Justervesenet og Politiet for sammen å kunne bidra til god etterlevelse innen drosjenæringen. Skatteetaten følger også med i media og på ulike kanaler på nettet om drosjebransjen for å være orientert om utviklingen i bransjen.

Situasjonen omkring Covid - 19 har for en periode gjort at det er begrensninger i forhold til oppsøkende kontroll. Samtidig har ringvirkningene av Covid - 19 medført at det har vært mindre aktivitet i samfunnet generelt, noe som også har fått følger for drosjenæringen. Derfor vil Skatteetaten fortsette å følge utviklingen i bransjen fremover når samfunnet nå gradvis går mot en gjenåpning.

Nytt regelverk kan bety at drosjesjåfører som tidligere var ansatt hos løyvehaver nå har skaffet seg eget løyve og driver som selvstendig næringsdrivende. Disse aktørene skal rapportere inn sin inntekt etterskuddsvis til Skatteetaten. Kontrolltiltak overfor denne gruppen skattepliktige vil normalt skje etterskuddsvis. For virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skjer også kontrollene av de terminvise skattemeldingene for merverdiavgift etterskuddsvis. Som følge av det vil det ta noe tid før vi ser effektene av den nye reguleringen av drosjemarkedet.

For å sikre at det nye regelverket blir overholdt er det viktig med tett oppfølgning av bransjen. Jeg følger derfor nøye med på utviklingen i drosjenæringen, og viser til at kontroll av drosjevirksomhet er noe regjeringen vil ha særlig fokus på framover.