Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1506 (2020-2021)
Innlevert: 04.03.2021
Sendt: 05.03.2021
Besvart: 12.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets anmodningsvedtak i innstillingen til Prop. 79 S (2020-2021) hvor Stortinget ber regjeringen sørge for at Flytoget omfattes av ordningen med offentlig kjøp som kompensasjon for tapte billettinntekter, på lik linje med øvrige togselskaper?

Begrunnelse

Stortingets flertall har ved flere anledninger, senest ved behandlingen av Prp. 79, bedt regjeringen sørge for at Flytoget blir likebehandlet med de andre togoperatørene knyttet til offentlig kjøp i 2021. Det kan virke som om denne føringen ikke er lagt til grunn når Jernbanedirektoratet har utformet et forslag til tilleggsavtale med Flytoget for 2021. Jeg viser til omtale av dette i E24 den 28. februar. Det er overraskende at den foreslåtte tilleggsavtalen ikke legger opp til likebehandling av Flytoget på lik linje med de andre togoperatørene, i tråd med flere merknader og et anmodningsvedtak fra Stortinget og supplerende tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet av 25.01.21.
I følge E24 vil den foreslåtte tilleggsavtalen fra Jernbanedirektoratet innebære at Flytoget vil tape store pengesummer hver måned. Slik vi har forstått det vil Flytoget tape flere titalls millioner hver måned sammenlignet med konkurrenten Vy og de andre togoperatørene, som i sine tilleggsavtaler får dekket tilnærmet hele inntektsbortfallet. Som eneste togoperatør får Flytoget også et tak i avtalen på 11 MNOK per måned.
Jernbanedirektoratets forslag til tilleggsavtale for Flytoget i 2021 sikrer ikke likebehandling og gir en svært lav kompensasjonsgrad sammenlignet med andre togoperatører.
Hva er grunnen til at statsråden ikke sørger for at Statens jernbanetilsyns Påpekning om konkurransevridende virkninger som følge av utformingen av ordningen med tilleggsavtaler i 2021 følges opp. Det er grunn til stor bekymring når Jernbanetilsynet skriver: «Dersom pandemien varer lenge, er det også en viss fare for at Flytoget kan forsvinne fra markedet, noe som vil føre til at den direkte konkurransen på strekningen forsvinner og at det vil oppstå en monopolsituasjon».
Flytoget er et tilbud som er svært godt likt av de reisende, er mest punktlig og gir store overskudd til eier (staten) i normalår. Det vil være veldig uheldig om forskjellsbehandling av togoperatører skal føre til at den delen av norsk jernbane som fungerer godt, blir utradert. Konkurransen om pakke 4 på Østlandet starter 5. mars. Det er viktig å avklare rammebetingelser for 2021 for togoperatørene raskt, fordi det direkte kan påvirke selskapenes evne og mulighet til å delta i konkurransen.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg har på vanlig måte bedt Jernbanedirektoratet følge opp Stortingets anmodningsvedtak. Det er direktoratet som på vegne av staten sørger for kjøp av persontransporttjenester med tog, i henhold til reglene i kollektivtransportforordningen.

Som omtalt i Prop. 1 S (2020-2021) og Prop. 79 S (2020-2021) skal ordningen med tilleggsavtaler for økt vederlag for kjøp av persontransporttjenester med tog bidra til å opprettholde et nødvendig togtilbud under pandemien. Togoperatørene utfører en samfunnskritisk transportfunksjon. Det er fremdeles nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre at tilbudet kan opprettholdes jf. tidligere omtaler.

Pandemien har rammet Norge hardt, men den har ikke rammet likt. Hva som utgjør et nødvendig togtilbud vil naturlig nok variere mellom togselskapene avhengig av kundegrunnlag og tilbudet som dekkes av ulike avganger. Togtilbudet blir, i dialog mellom togselskapene og Jernbanedirektoratet, redusert på avganger der det er en stor reduksjon i antall reisende. Avganger som er viktig for pendling til jobb og skole prioriteres.

Jeg er enig med representanten i at Flytoget leverer et tilbud som er godt og populært, og som har gjort at selskapet har drevet med store overskudd over flere år. Selskapet velger nå å opprettholde et togtilbud med større kapasitet enn antall reisende skulle tilsi, for å unngå tap av markedsandeler ved at selskapets kunder etablerer nye reisevaner under pandemien. Dette er en beslutning selskapet står fritt til å ta, men staten kan ikke kjøpe et togtilbud som går utover det som er mandatet for ordningen. Togtilbudet er også redusert for andre togselskaper, eksempelvis er antall avganger på alle fjerntogstrekninger redusert og det kjøres færre avganger i Osloområdet.

Jernbanedirektoratets rolle som avtalepart og kjøper av persontransporttjenester med tog er å legge til rette for å opprettholde en tilstrekkelig kapasitet for togreisende som del av den samfunnskritiske funksjonen transport. Nivået på vederlaget er ikke medregnet hva som er nødvendig for at de enkelte togselskapene skal kunne delta i fremtidige konkurranser om trafikkavtaler på jernbanen. Flytoget kan ikke motta et vederlag utover det som er nødvendig for å opprettholde et nødvendig togtilbud under pandemien, og må behandles etter likeverdige kriterier som de andre operatørene.