Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2110 (2019-2020)
Innlevert: 30.06.2020
Sendt: 30.06.2020
Besvart: 02.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Så vidt jeg har forstått har Norge som eneste land i Europa krav til kjøreseddel fra politiet med aldersgrense på 75 år. Dette var i utgangspunktet en vandelsattest men det kreves også helseattest. Sjåfører får altså fornyet førerkort på tung bil (hvert år), men ikke kjøreseddelen. En eldre yrkessjåfør kan når som helst kan sette seg inn i et 50 tonns vogntog og kjøre til Bergen midt på vinteren, mens vedkommende ikke kan kjøre ei drosje med en passasjer.
Stemmer dette, og ser statsråden noe urimelig i dette forholdet, og vil han eventuelt ta noen initiativ til endring?

Begrunnelse

Bakgrunnen for dette spørsmålet, var en sterk, personlig henvendelse fra en yrkessjåfør, og den begynner slik:
«Mitt navn er mm., og jeg fylte 75 år den 29. mars då. Jeg hadde en snaut halv stilling som sjåfør på en skolebuss i Søndre Land kommune. Jeg trivdes stort i jobben, men den 29. mars var det etter nåværende regler slutt».
Etter en gjennomgang av forholdet nevnt i spørsmålet, fortsetter brevet slik:
«Et par andre pussigheter i denne sammenhengen kan nevnes.
• I grensetraktene mot Sverige finnes det flere svenske sjåfører over 75 som kjører i Norge på svenske papirer, altså uten krav til kjøreseddel.
• Det finnes norske sjåfører over 75 som kjører lange turer nedover i Europa. De får en yngre sjåfør til å kjøre bussen om bord i ferga, kjører turen sin ferdig, og ved ankomst Norge kommer det en mann om bord som kjører bussen på land.
• Hvis jeg eier bussen sjøl og ikke tar betaling av gjestene, kan jeg kjøre buss i Norge etter fylte 75.
Den vesle jobben jeg hadde var en viktig del av min livskvalitet, og det er dessuten et veldig behov for tilkallingssjåfører i landet vårt.
Konklusjon: Siden vi er det eneste landet i Europa som har denne pussige bestemmelsen, ber jeg om at den fjernes så snart som mulig. I disse Coronatider kan det bli viktig å ha tak i de sjåfører som finnes
Jeg har tidligere sendt et brev til Samferdselsdepartementet om saken, og det samme har flere buss-selskaper og enkeltpersoner gjort. Den er ligger nok et eller annet sted i byråkratiet, men for bussnæringa og noen av oss sjåfører haster det litt. Dette er en fillesak som det skulle være en enkel sak å sette strek over, spesielt fordi vi som sagt er det eneste landet i Europa som har denne merkelige regelen. Vi pleier ellers å være lynkjappe til å innordne oss i alle EU-direktiver som dukker opp.»
Denne henvendelsen syntes jeg det er viktig at statsråden fikk lese, siden jeg kjenner ham som en rasjonelt og empatisk tenkende menneske.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Sjåførar av køyretøy i løyvepliktig persontransport må ha køyresetel, som vert utferda av politiet. Køyresetel gjeld i ti år, jf. yrkestransportlova § 37 a. Etter fylte 60 år gjeld køyresetelen i 5 år, men ikkje lenger enn til innehavaren fyller 75 år. Etter fylte 70 år må gyldig lækjarattest som ikkje er eldre enn eit år takast med.Bakgrunnen for krav til køyresetel er omsynet til brukarane av det offentlege tilgjengelege tilbodet av persontransport. Høg alder tilseier ikkje i seg sjølv at ein vert ein dårlegare sjåfør enn tidlegare. Men høg alder aukar risikoen for alvorlege og akutte sjukdomstilfelle, som ein vanskeleg eller umogeleg kan forutseie gjennom vanlege lækjarundersøkingar. Dette gjeld og personar med normalt god helse, og som fyller krava til førarkort. Ulikskapen mellom førarkortbestemmelsane og køyresetelordninga skuldast at vurderinga av den generelle risikoen med omsyn til alder sjukdomsrisiko fell noko anneleis ut i høve til det å vere yrkessjåfør med ansvaret for busspassasjerar enn det gjer med omsyn til å køyre privatbil eller lastebil.Ved ei lovendring iverksett 1. juli 2009 vart aldersgrensa for køyresetel heva frå 70 til 75 år. Ved lovendringa vart det lagt vekt på uttaler frå helsestyresmaktene, som m.a. viste til at helsetilstanden i befolkninga generelt hadde betra seg i høve til auka alder enn det som var tilfelle då den tidlegare aldersgrensa på 70 år vart fastsett i 1979.Departementet har bede Vegdirektoratet om å vurdere den generelle aldersgrensa for køyresetel på ny, i samarbeid med Helsedirektoratet. Det er vanskeleg for meg å seie konkret når ei slik vurdering vil vere klar, grunna stort trykk på begge dei nemnde instansane som følgje av den spesielle situasjonen landet har vore i med Covid-19.