Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2046 (2019-2020)
Innlevert: 25.06.2020
Sendt: 26.06.2020
Besvart: 02.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Vil næringsministeren ta de grepene som er nødvendige for å sikre 85 industriarbeidsplasser på Hellefoss Paper?

Begrunnelse

Jeg besøkte nylig en av landets få papirindustri bedrifter. Hellefoss Paper AS produserer bokpapir ved Hellfossen, Drammenselva, Øvre Eiker. Innsatsfaktorene er elkraft og tømmer fra skogsindustrien i området. Fabrikken har ikke C02-utslipp. Men de har levd med en usikkerhet i alt for lang tid. Til tross for stor tverrpolitisk støtte, har regjeringen ikke klart å ivareta gode rammevilkår for bedriften.
Sammenlignbar industri i Sverige og Finland opplever helt andre rammevilkår enn det Hellefoss Paper gjør. Miljødirektoratet har fastsatt krav som vil føre til at bedriften vil måtte gå med underskudd for å oppfylle dem. Ordinære økonomiske vurderinger gjør det helt klart at utslippsgrenser tilsvarende de direktoratet har fastsatt, vil medføre avvikling av Hellefoss Paper. Et lite stykke vellykket industrihistorie vil da være avsluttet. Skogsindustrien i området mister en viktig kjøper av råvaren skog, og en rekke enkeltpersoner rammes.
Det ligger helt klart en logisk brist her. Hellefoss Paper er en del av fremtidens grønne skifte. Vi kan bruke treforedlingsindustrien som vårt nasjonale fortrinn til å skape nye arbeidsplasser og være med på å redusere utslipp. Nye rensekrav er delvis et resultat av implementering av Industridirektivet. Direktivet åpner imidlertid for at skjønn kan anvendes, og for unntak. Det ligger derfor innenfor departementets handlingsrom å fastsette utslippsgrenser på det nivået bedriften i klage på vedtak har gitt uttrykk for å kunne klare.
Korona pandemien har denne våren ført til at rekordmange har blitt permitterte eller mistet arbeidsplassen sin. I den tiden vi er inne i nå, er det ekstra viktig at vi redder de arbeidsplassene som vi kan redde.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Covid-19-pandemien har medført betydelige utfordringer for næringslivet og for mange arbeidsplasser. I tiden fremover er vi både nasjonalt og internasjonalt avhengig av å lykkes med å ha fortsatt kontroll på smittesituasjonen. Samtidig med bekjempelse av smitten, har vi fått på plass mange omfattende tiltak for å bedre likviditet, kapitaltilgang, satsing på FoU og omstilling. Slike tiltak er viktige for å beholde eksisterende og bidra til å skape fremtidige og bærekraftige arbeidsplasser i så vel skogindustrien og annen industri.Det næringsrettede virkemiddelapparatet er styrket vesentlig. Rammen for ordningen med innovasjonslån er for eksempel økt fra 1,6 milliarder kroner til 3 milliarder kroner. Miljøteknologiordning er økt med 184,5 mill. kroner. Nysnø Klimainvesteringer AS har blitt tilført 1,425 milliarder kroner og skal bidra reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Investeringskapitalen i Investinor er styrket og de forvalter en egen ramme som er øremerket investeringer i skogindustrien. Innovasjon Norges bioøkonomiordning er viktig for skogindustrien og Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva la senest i februar 2020 frem en handlingsplan for en mer effektiv og koordinert bruk av virkemidler for utvikling av bioøkonomien. Det har kommet en egen tilskuddsordning for å opprettholde hugstaktivitet i skogbruket og som skal avhjelpe de negative konsekvenser som følge av korona-utbruddet. Det er også satset på skogsbilveier og mer effektive tømmertransporter.Regjeringen la 29. mai 2020 frem nye tiltak som skal bidra til å få folk i arbeid, øke aktiviteten i norsk næringsliv og bidra til langsiktig verdiskaping fremover. Den omfattet blant annet en tiltakspakke på 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid. Tiltakene innebærer blant annet én milliard til kroner fordelt i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet gjennom en grønn plattform for forskning og innovasjon, og en økt bevilgning til Enova med to milliarder kroner i 2020. Vi har også blitt enige om at det skal settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge. Det må også anses som relevant for skogindustrien.Hellefoss Paper AS eksporter det meste av sin produksjon. For å bidra til å støtte norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan. Formålet er å tilrettelegge for at norske bedrifter opprettholder, og aller helst øker, sine eksportandeler i utemarkedene.Departementet kan vanskelig vurdere kommersielle muligheter for enkeltbedrifter. Støtte til enkeltbedrifter må vi fortsatt overlate til virkemiddelapparatet, som må vurdere dette etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder.Regjeringen har en helhetlig industripolitikk og har styrket en rekke ordninger kraftig, som bidrar til å beholde og utvikle lønnsomme industriarbeidsplasser og en bærekraftig norsk industri. Industripolitikken er samtidig ikke hugget i sten, omstillingstempoet er høyt og vi må hele tiden vurdere forbedringsmuligheter. Jeg vil derfor fortsatt legge stor vekt på å ha løpende dialog med industrien om gode rammebetingelser for å stimulere til vekst, arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping.I spørsmålet vises det til at Miljødirektoratet har fastsatt utslippskrav som vil føre til at Hellefoss må avvikles dersom disse skal overholdes. Klima- og miljødepartementet opplyser at Miljødirektoratet fastsatte nye utslippsgrenser for Hellefoss i 2018. Bakgrunnen for endringen av utslippstillatelsen er at bedriften omfattes av industriutslippsdirektivet. Hellefoss påklaget vedtaket. Klima- og miljødepartementet tok klagen til følge og opphevet Miljødirektoratets vedtak i 2019. Klagesaken er dermed endelig avgjort og ferdigbehandlet i Klima- og miljødepartementet. Fram til en eventuell ny revisjon av utslippstillatelsen er det utslippstillatelsen av 2012 som gjelder for Hellefoss.