Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2039 (2019-2020)
Innlevert: 24.06.2020
Sendt: 25.06.2020
Besvart: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Navs praktisering av regelverket for unntak fra varighetsbestemmelsene når det gjelder arbeidsavklaringspenger, bringes i samsvar med kjennelser fra Trygderetten som viser at Nav har praktisert regelverket for strengt, og hva vil han gjøre for at avslag som følge av feil lovfortolkning blir rettet opp?

Begrunnelse

Det vises til følgende innlegg fra en trygderettsadvokat på aap.no: https://aap-aksjonen.no/trygderettsadvokat-selvsagt-en-ny-skandale-i-nav/?fbclid=IwAR3X3DqbIZXmvjg5js0Dr-U8OtE8UFZA6_5UCDd3fwY-imZ3RVL2-HdwL3k

I innlegget vises det til konkrete saker i Trygderetten, der klager har fått medhold i klage på avslag om forlenget AAP etter folketrygdlovens § 11-12, som Nav har tolket for strengt og tilsynelatende gjennom standardiserte vedtak uten tilstrekkelig individuell vurdering.
Det vises videre til statsrådens svar til undertegnede i dokument nr. 15:714 (2018-2019), som gjaldt en lignende sak om interne innstramminger i Nav, allerede før nye og strengere regler om AAP var trådt i kraft. I svaret viste statsråden til at det verken var gjort endringer i lov, forskrift eller rundskriv i forkant av nytt regelverk. Det viste seg ikke å stemme. Da det senere ble vist til nytt rundskriv fra 2016, som var en tydelig innstramming i forhold til rundskrivet om AAP fra 2010, ble dette bortforklart med at det nye rundskrivet, som altså fantes, kun var en presisering av gjeldende rett, selv om det uten tvil hadde ført til en umiddelbar innstramming i praksis.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74621

I ettertid har også Nav selv i Arbeid og velferd nr. 3 fra 2019 påpekt at innstrammingene skjedde allerede før nytt regelverk var trådt i kraft (side 46).
Nå er det nok en gang er stilt kvalifiserte spørsmål ved Navs lovfortolkning og praksis til ugunst for søkerne. Det er derfor av interesse å få vite hva statsråden vil gjøre for å rette opp i denne konkrete feilen, men også av interesse å vite hvordan statsråden løpende sikrer at Navs praksis er samsvar med regelverket som er vedtatt av Stortinget.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg forstår representanten Christoffersen slik at hun stiller spørsmål til Arbeids- og velferdsetatens praktisering av folketrygdloven § 11-12 andre ledd som gir unntak fra varighetsbestemmelsen for arbeidsavklaringspenger, og kjennelser fra Trygderetten på dette området.

Etter folketrygdloven § 11-12 første ledd kan arbeidsavklaringspenger ytes i inntil tre år. Ytelsen kan forlenges ytterliggere i to år etter unntaksbestemmelsene i § 11-12 andre ledd bokstav a og b. Stønadsperioden kan forlenges dersom mottaker først etter langvarig utredning har begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak (§ 11-12 andre ledd bokstav a) eller dersom mottaker har vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak (§ 11-12 andre bokstav b). Det er videre en forutsetning at sykdom, skade eller lyte er hovedårsak til at mottakers arbeidsevne ikke er avklart mot arbeid eller uføretrygd.

Jeg har kontaktet Arbeids- og velferdsdirektoratet og har mottatt en redegjørelse for hvordan etaten følger opp kjennelser fra Trygderetten, samt en vurdering av den konkrete problemstillingen representanten viser til.

Direktoratet har ansvaret for å sørge for at Arbeids- og velferdsetatens praksis er i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk som er vedtatt av Stortinget. Det er etablert flere mekanismer som skal sørge for at regelverket praktiseres riktig. Direktoratets rundskriv (retningslinjer) er en sentral kilde for etatens medarbeidere. Rundskrivet oppdateres jevnlig.

Når det gjelder lovbestemmelsen representanten viser til, ble denne endret fra 1. januar 2018. Det vil ved slike regelverksendringer alltid ta noe tid før ny rettspraksis blir endelig etablert. I 2018 ble tre saker som gjaldt folketrygdloven § 11-12 behandlet i Trygderetten, og alle stadfestet Arbeids- og velferdsetatens praksis. I 2019 avsa Trygderetten 14 kjennelser, hvorav to endte med at etatens vedtak ble omgjort.

Selv om Trygderetten kun har omgjort et fåtall saker, har Trygderetten tolket folketrygdloven § 11-12 andre ledd bokstav b noe mer lempelig enn Arbeids- og velferdsetaten. Direktoratet tok derfor initiativ til endringer i praksis i tråd med Trygderettens tolkning. I samråd med departementet besluttet direktoratet å føre en lempeligere praksis i disse sakene. Det ble på denne bakgrunn gjort endringer i rundskrivet til § 11-12 andre ledd i juli 2019.

For å sikre enhetlig rettsforståelse skal Arbeids- og velferdsetaten ha god oversikt over kjennelser fra Trygderetten slik at det er mulig å vurdere behovet for å justere rundskriv eller praksis på et tidlig tidspunkt, jf. tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2020, pkt. 3.3. Dersom Trygderetten er uenig i rettsanvendelsen til etaten, vil det alltid vurderes hvorvidt praksis må endres – alternativt at saken bringes inn for Lagmannsretten

Departementet har det overordnede ansvar for lovtolkningen, men det operative ansvaret er delegert til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette fremgår av Instruks for virksomhets- og økonomistyring for Arbeids- og velferdsdirektoratet gitt av departementet. Ansvaret for å tolke, forvalte og iverksette regelverket ligger således til Arbeids- og velferdsetaten. Direktoratet skal orientere departementet om avgjørelser i Trygderetten eller dommer i de ordinære domstoler som reiser problemstillinger som kan gripe inn i etablert praksis og/eller framstår som prinsipielt viktige. Direktoratet skal også orientere departementet dersom etaten ønsker å endre praksis på områder som er av prinsipiell betydning og som kan få politiske og/eller økonomiske konsekvenser.