Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1896 (2019-2020)
Innlevert: 11.06.2020
Sendt: 12.06.2020
Besvart: 18.06.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Det er nettopp lagt fram rapport med tydelige konklusjoner fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø og det har kommet klare anbefalinger fra Norsk Polarinstitutt, som klart indikerer at det skjer en ikke-bærekraftig jakt på isbjørn og eksport av isbjørnskinn fra Canada.
Kan statsråden forsikre om at isbjørn blir ført opp på CITES lista A i Norge, og når vil han innføre importforbud av isbjørnskinn til Norge?

Begrunnelse

30. august 2019 ble Norsk Polarinstitutt på oppdrag fra MD bedt om å svare på om det er grunnlag for å iverksette et midlertidig norsk forbud mot import av isbjørnprodukter fra Canada inntil Norge har fått utredet saken. NP svarer at "det er grunnlag for å stanse import av isbjørnskinn fra kanadiske bestander inntil en grundig gjennomgang og vurdering av importen opp mot CITES-avtalen og norsk regelverk er gjort i lys av all tilgjengelig og oppdatert informasjon. Dette er basert på et føre-var-hensyn og Norges rolle som importør med tilhørende tilsynsansvar.» Oppdraget for å vurdere handel av isbjørnprodukter fra Canada ble sendt 7 oktober 2019 til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø)
2 juni 2020 leverte VKM sin rapport med en risikovurdering om hvorvidt internasjonal handel kan utgjøre en trussel mot isbjørnens overlevelsesevne. Konklusjon er tydelig på at flere av isbjørnens delbestander er i nedgang, samt at kontinuerlig tap av leveområder vil føre til ytterligere nedgang i bestandene. Det internasjonale markedet for handel med isbjørnprodukter er betydelig, og det er usikkert om fangst av isbjørn som inngår i internasjonal handel foregår på en bærekraftig måte. VKM kan derfor ikke utelukke at internasjonal handel med isbjørn fra Canada kan utgjøre en trussel mot artens overlevelsesevne.

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: Eg meiner vi må gjere alt vi kan for å ta vare på isbjørn i verda. I Noreg er isbjørnen freda, og dei viktigaste leveområda på Svalbard er verna. Syslemannen innfører ved behov mellombels avgrensing av ferdsel for å verne isbjørn. Regjeringa har også nyleg foreslått å setje ei grense for petroleumsverksemd ved iskanten. Det vil bidra til å verne leveområda til isbjørnen i det nordlege Barentshavet.Isbjørn er heilt avhengig av havisen for å finne mat, i all hovudsak sel. At vi reduserer global oppvarminga slik at isen ikkje forsvinn, er det viktigaste vi kan gjere for å sikre overlevinga til arten på lang sikt. Samstundes er den samla belastninga frå ulike påverknader også viktig. Ikkje minst er det avgjerande at jakt og fangst held seg på eit berekraftig nivå. På grunn av klimaendringane vil mange av bestandane etter kvart tole mindre utnytting.Som representanten viser til, har Vitskapskomitéen for mat og miljø gjennomført ei ny vurdering av risiko knytt til import og handel med isbjørnprodukt, blant anna for å sjå om desse produkta har sitt opphav i berekraftig forvalting av isbjørn. Miljødirektoratet vil no gå gjennom rapporten, og gi meg ei fagleg tilråding. På bakgrunn av dette vil eg vurdere eventuelle tiltak, inkludert endringar i regelverket.