Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1638 (2019-2020)
Innlevert: 15.05.2020
Sendt: 15.05.2020
Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren
Besvart: 22.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Hva gjør regjeringen for å kartlegge hvordan nedstengningen av Norge har virket inn på tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser og hva gjøres for at de som trenger hjelp og assistanse skal få tilbakeført tilbud (herunder undervisningstilbud, tolketjenester, støttekontakt, dagtilbud og assistentbistand) slik det var før koronavirus-utbruddet – og for å bistå kommunene i å sikre et verdig og tilstrekkelig tilbud til funksjonshemmede?

Begrunnelse

Det er omfattende rapportering om at barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser, herunder utviklingshemmede, har mistet tilbudene sine eller fått dårligere hjelp som følge av virusutbruddet. Norsk Forbund for Utviklingshemmede har varslet om at mange utviklingshemmede fortsatt isoleres. Det et svært viktig å sikre at kommunenes ledelse, kommuneleger og tjenesteytere, kan ivareta lovverket de skal forvalte, og hvordan de skal forene smittevern med et forsvarlig tjenestetilbud. Foreldre og andre pårørende er i mange tilfeller nå i en situasjon hvor de må yte den omsorgen som kommunene plikter å utøve, noe som utgjør en belastning for mange.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Det er en krevende situasjon vi nå befinner oss i, og jeg vet at mennesker med funksjonsnedsettelser, herunder utviklingshemming, kan ha det ekstra vanskelig nå.

Tiltakene for å beskytte risikogruppene mot koronasmitte kan innebære behov for endringer i tjenestetilbudet. Samtidig må vi sørge for at sårbare grupper ivaretas spesielt. Dette for å unngå isolasjon, inaktivitet og ensomhet. For å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får tilpassede og koordinerte tjenestetilbud, samtidig som vi overholder smittevernhensyn, må vi ha god oversikt over status på området.

Kulturdepartementet har gitt Bufdir i oppdrag å rapportere jevnlig på status for rettigheter og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse som følge av pandemisituasjonen. Dette arbeidet sees i sammenheng med rapporteringen fra regjeringens koordineringsgruppe, som hver 14.dag rapporterer om utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien til Barne- og familieministeren. I tillegg gjennomføres det også annen kunnskapsinnhenting på utdanningsfeltet.

Personer med funksjonsnedsettelse som trenger ulike hjelpetjenester er mer utsatt under koronautbruddet, blant annet fordi barnehager, skoler og andre tjenestetilbud er stengt eller har redusert tilgjengelighet. Kartlegging av status så langt viser at mange av disse tjenestene har blitt påvirket negativt av pandemien.

Helt siden skoler og barnehager stengte har det framgått i regelverket at barn og unge med særlige omsorgsbehov skal vurderes for tilbud i barnehage og skole, og fra 16. april ble ordlyden i covid-19-forskriften endret fra «særlige omsorgsbehov» til «særlige behov». Dette innebærer at kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid på grunn av smitteverntiltak.

Når det gjelder organisering av og innhold i opplæringen, kan skoleeier bare gjøre tilpasninger i opplæring og tilrettelegging som følger av enkeltvedtak om spesialundervisning dersom det kan godtgjøres at det er nødvendig og forsvarlig. I vurderingen av hvilke tilpasninger som er nødvendige og forsvarlige, skal det legges stor vekt på elevens beste. Dette framgår av midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19.

Regjeringen har foreslått 400 mill. kroner i RNB for å styrke tilbudet til sårbare barn. I denne pakker er det foreslått 170 mill. kroner til å ta igjen tapt progresjon.

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for tolketjenesten for hørselshemmede og døve, og funksjonsassistentordningen. For å sikre godt tilbud for personer som har behov for tolketjenester i denne situasjonen, ble åpningstidene for bildetolketjenesten, som er en del av tolketjenestene, utvidet fra kl. 08:00 til 20:00 til fram til kl. 24:00 på hverdagene, og det ble tatt i bruk andre sikre plattformer for fjerntolking til blant annet arbeids- og undervisningstolking. Jeg er videre kjent med at Arbeids- og sosialdepartementet er i dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet om å gjenoppta publikumsrettet virksomhet, inkludert tolketjenester, så langt det lar seg gjøre innenfor smittevernskravene. For øvrig viser jeg til Arbeids- og sosialministerens svar av 17. april 2020 på spørsmål nr. 1324 (2019-2020) om bildetolketjenesten.

NAV har ansvaret for gjennomføring av funksjonsassistanse i arbeidslivet og har i forbindelse med koronasituasjonen lagt opp til at tiltak og øvrig innsats skal følge gjeldende råd om smittebegrensning.

Med hensyn til helsetjenester har Helsedirektoratet et følge-med ansvar og et operativt ansvar knyttet til oppfølgingen av landets kommuner under epidemien. De har tett kontakt med landets fylkesmenn, KS og andre. Helsedirektoratet har utviklet råd og anbefalinger til kommunene, hvor det blant annet framkommer at kommunen må sørge for forsvarlige tjenester og ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende.

Kommunen må ta et særlig ansvar for å ivareta hjemmeboende tjenestemottakere når de på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke selv er i stand til å oppsøke nødvendig hjelp og omsorg, og forholde seg til myndighetenes informasjon og råd. Det betyr at kommunen må ha oversikt over hjemmeboende, sårbare tjenestemottakere og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud. Kommunen skal sikre forsvarlig helsehjelp og planlegge for nødvendig hjelp ved sykdom hos pårørende. Videre bør kommunen følge med på konsekvenser av begrenset oppfølging og legge til rette for å kunne fange opp sårbare, aleneboende personer uten tjenester når behov oppstår.

Jeg ønsker å bidra til at kommunene får mer kunnskap om konvensjonen og rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Bufdir har derfor fått et oppdrag fra Kulturdepartementet om å øke kompetansen om FN konvensjonen om rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) i kommunene. Som en del av dette prosjektet skal direktoratet utarbeide opplæringsmateriell om konvensjonen som kan brukes i den kommunale hverdagen.