Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1593 (2019-2020)
Innlevert: 11.05.2020
Sendt: 12.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Carl-Erik Grimstad (V)

Spørsmål

Carl-Erik Grimstad (V): Hvordan følger Justisdepartementet opp politiets varslingsrutiner i forbindelse med overgrepssaker, og sikrer at varsling av disse til kommuner og andre arbeidsgiver som trenger denne informasjonen skjer som tiltenkt i lov og forskrift, samt på hvilken måte vil justis- og beredskapsministeren sikre seg at slik vital informasjon blir delt med de rette etater og instanser fremover?

Begrunnelse

I media har det i det siste kommet fram saker der politiet tilsynelatende ikke alltid informerer arbeidsgivere og andre om at ansatte i betrodde stillinger, med ansvar for blant annet barnevern, er under etterforskning for eller allerede er dømt for overgrep. Jamfør oppslag i Sandefjords Blad 11. mai 2020. [ https://www.sb.no/jeg-er-nysgjerrig-pa-hva-som-stoppet-politiet-fra-a-gi-informasjonen-videre/s/5-73-1104075].

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Politiet har etter politiregisterloven en vid adgang til å utlevere opplysninger, men kun i konkret angitte tilfeller en plikt til å utlevere opplysninger.

Politiet kan av eget tiltak utlevere opplysninger blant annet dersom det er nødvendig for å forebygge eller avverge lovbrudd. På nærmere angitte vilkår kan opplysninger også utleveres i mottakers interesse, dersom dette er nødvendig for å fremme mottakerorganets oppgaver etter lov eller for å hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig måte. Hvorvidt opplysninger skal utleveres vil være basert på en konkret vurdering av om utleveringen er nødvendig og forholdsmessig. Denne vurderingen er det opp til politiet å gjøre i det enkelte tilfelle.

Jeg registrerer at i den aktuelle saken som er nevnt i begrunnelsen for spørsmålet, har politiet ifølge oppslaget i etterkant tatt selvkritikk for at opplysningene ikke ble utlevert.