Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1294 (2019-2020)
Innlevert: 01.04.2020
Sendt: 01.04.2020
Besvart: 14.04.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Flere ganger de siste månedene har Jernbanedirektoratet uttalt at det er mer nyttig å ha dobbeltspor på jernbanen mellom InterCity-byene enn gjennom dem. Dette må forstås som om direktoratet mener det ikke bør bygges dobbeltspor gjennom Hamar og andre byer på InterCity-strekningene.
Er statsråden enig med Jernbanedirektoratet i at det ikke bør bygges dobbeltspor gjennom InterCity-byene?

Begrunnelse

Prosessen med valg av trase for dobbeltspor på InterCity-strekningene er nå flere steder i en sluttfase. For eksempel skal Hamar kommunestyre etter planen vedta kommunedelplan med trasevalg 27. mai. Etter et slikt vedtak starter arbeidet med reguleringsplaner.
Bane Nor hadde for et par måneder siden brukt 240 millioner kroner på å utrede dobbeltspor Åkersvika-Brumunddal. I tillegg har Hamar kommune brukt betydelige midler.
På bakgrunn av uttalelsene fra Jernbanedirektoratet, kombinert med meldinger om store kostnadsøkninger på flere prosjekter på InterCity-strekningene og forslåtte utsettelser andre steder, er det skapt en usikkerhet om hva som skal bygges ut. Dette gjelder blant annet om det skal bygges dobbeltspor gjennom IC-byene.
Om regjeringa går vekk fra å legge dobbeltspor gjennom IC-byene, har det ingen mening at de berørte kommunene skal fortsette å planlegge traseer for sporet. Derfor bør statsråden avklare det spørsmålet snarest mulig.
En slik snarlig avklaring er også viktig for de svært mange familiene og bedriftene som har fått båndlagt eiendommer i foreslåtte nye traseer. De bør ikke unødig fortsette å leve i en vond uvisshet om hva som skjer med hus og eiendom. De bør ikke vente på en avklaring til regjeringa legger fram forslag til Nasjonal transportplan neste år.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg har full forståelse for at berørte familier og bedrifter som får eiendommene sine båndlagt som følge av hensynssonene som er etablert i de foreslåtte traséene syns uvissheten er vanskelig. Det har samtidig vært viktig for den prosessen Bane NOR og kommunen har hatt at et tilstrekkelig antall alternativer i Hamar har vært utredet slik at det vil være mulig å komme fram til det alternativet som samlet er best for miljøet, samfunnet og jernbanen.Jeg legger til grunn at representanten viser til Jernbanedirektørens uttalelse i intervju med Jernbanemagasinet i juni i fjor hvor jernbanedirektøren uttalte følgende:«Jeg mener tiden er inne for å etterlyse enklere inngrep gjennom byene. Vi ser at vi kan få til to tog i timen uten å bygge om mye av Hamar, og vi må også spørre oss om det er riktig å bruke fire milliarder på ny stasjon i Fredrikstad. Tilsvarende gjelder for flere byer. Det som også slår meg, er at de gamle jernbanestasjonene er ganske så flotte landemerker for jernbanen. Er det riktig å rive dem, og er det det togpassasjerene virkelig etterspør? Jeg tror vi har mye mer å hente ved hovedsakelig å bygge dobbeltspor mellom byene. Med det får vi både opp kapasiteten og reduserer reisetid».Sitatet er Jernbanedirektørens faglige vurdering av hvordan vi kan få mest mulig jernbane for pengene. Sitatet viser at Jernbanedirektoratet vurderer at det er strekningene mellom byene som er de viktigste flaskehalsene for en tilbudsforbedring. Strategien for utbygging av InterCity-strekningene følger også samme tilnærming ved at jernbanestrekningene blir prioritert innenfra og ut. Det gjør at vi kan realisere størst mulig nytte ved trinnvis utbygging.Jernbanedirektoratet har i ettertid fått flere oppdrag med å utarbeide det faglige grunnlaget for ny Nasjonal transportplan. Jernbanedirektoratet blir i oppdragene bedt om å prioritere de tiltakene på jernbane som gir høyest samfunnsøkonomisk netto nytte for samfunnet, gjennom å øke kapasiteten, redusere reisetiden og å redusere investeringskostnadene.Vi registrerer at Bane NOR har gjort nye, grundige utredninger av alternativene. Planforslaget har vært på høring, og kommunestyret i Hamar forventes å ta stilling til saken i mai 2020. Det er ikke naturlig at departementet uttaler seg på dette stadiet i prosessen.