Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:288 (2019-2020)
Innlevert: 12.11.2019
Sendt: 13.11.2019
Besvart: 19.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Vil statsråden gripe inn og sikre at det blir iverksatt tiltak mot det som kan antas som grove og alvorlige lov og regelbrudd innenfor busstransporten til og fra Torp, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at all busstransport/personbefordring til og fra Torp er i henhold til gjeldende lov og regelverk?

Begrunnelse

ABC-Nyheter har i en artikkelserie rettet søkelyset mot ulike bussoperatører på Torp som kan drive med ulovlig transportvirksomhet. I en artikkel datert 07.11.19 står det «Minibusser på bestilling er i ferd med å utkonkurrere rutebussene til og fra Torp. Bransjen mener mye av transporten er ulovlig, og etterlyser grep fra myndighetene» Videre står det i en artikkel publisert 12.11.19 «Arbeidstilsynet mener Polish- and Norwegian Services AS har brutt arbeidsmiljøloven. Selskapet er også anmeldt for brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene av Statens vegvesen». Ut i fra artikkelserien er det grunn til å anta at dette er alvorlige og grove brudd på gjeldende regelverk. Både når det gjelder brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser m.m.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Denne problemstillinga kjenner eg godt, og spesielt representanten Morten Stordalen har vært aktiv overfor departementet i denne saka.

Eg kan ikkje no ta stilling til om dei konkrete føretaka har køyrt utan rett løyve. Men eg vil be fylkeskommunane og Statens vegvesen kartleggje drifta og utføre naudsynte kontrollar for å avgjere endeleg om dei faktisk driv rutetransport. Om det dokumenterast at transportføretak driv ulovleg transport til og frå Torp, skal dette sjølvsagt følgjast opp av kontrollstyresmaktene, Statens vegvesen og politiet.