Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1701 (2018-2019)
Innlevert: 24.05.2019
Sendt: 24.05.2019
Besvart: 03.06.2019 av finansminister Siv Jensen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Hvordan beregnet Finansdepartementet at forslaget til avgifter for 2019 presentert i Prop1 LS (2018-2019) ville virke på salget av elbiler i 2019, og hvor stor del av forklaringen utgjør feilberegningen av elbilsalget på nedjusteringen av de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 2019?

Begrunnelse

I forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019, skriver Finansdepartementet: «Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2019 innebærer en bruk av oljeinntekter på 238,1 mrd. kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Anslaget er satt opp med 6,8 mrd. kroner siden i høst, blant annet som følge av lavere inntekter fra salg av klimakvoter. I tillegg er de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene nedjustert, både for i fjor og i år, særlig fordi økt andel elbiler i nybilsalget gir lavere inntekter fra bilavgifter.»

«Videre bidrar den økende andelen elbiler isolert sett til å trekke ned statens skatte- og avgiftsinntekter. Det siste halvåret har denne andelen økt til et gjennomsnitt på nærmere 45 pst. av nyregistrerte personbiler. Det er en viktig årsak til at nivået på de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene er nedjustert med om lag 3 mrd. kroner både i år og årene før.»

E24 skriver 23. mai at Finansdepartementet ikke ønsker å oppgi hvordan de beregner det fremtidige elbilsalget når de skal beregne inntekter for avgifter kommende år, og at man heller ikke svarer på hvor mye av fallet i inntekter fra skatt og avgift som skyldes høyere elbilsalg enn ventet. Både regjeringen og Stortinget har sluttet opp om et mål om at innen 2025 skal 100 prosent av nybilsalget av personbiler være nullutslippsbiler.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det siste halvåret har andelen elbiler økt til et gjennomsnitt på nærmere 45 pst. av nyregistrerte personbiler. Det er en viktig årsak til at nivået på de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene ble nedjustert med om lag 3 mrd. kroner både i år og årene før i Revidert Nasjonalbudsjett 2019.Elbiler er fritatt for engangsavgift, merverdiavgift, trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift mv. En høyere andel elbiler vil også over tid innebære reduserte inntekter til staten fra for eksempel drivstoffavgifter. Når salget av elbiler øker, er det usikkert hvor stort det samlede inntektstapet for staten vil være. Anslagene for de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som er knyttet til bilavgifter er bare for noen av avgiftene direkte basert på andelen elbiler, og forøvrig basert på den trendmessige utviklingen i inntektene fra avgiftsbelagte biler. Finansdepartementet har derfor ikke i detalj utarbeidet anslag for hvor mye av nedgangen i de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som skyldes økt salg av el-biler.