Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:657 (2018-2019)
Innlevert: 29.12.2018
Sendt: 02.01.2019
Besvart: 08.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Står regjeringen inne for at utenlandsk statsfinansiert propaganda brukes til å påvirke det norske demokratiet ved å stemple legitime demokratiske norske partier og medier som sikkerhetstrusler, og kan regjeringen garantere at USA ikke overvåker eller på annet vis foretar seg noe som kan gå utover rettighetene til de lovlige norske partiene, mediene og journalistene som nevnes i rapporten?

Begrunnelse

Den amerikanske tenketanken Atlantic Council publiserte i desember en rapport kalt «The Kremlin’s Trojan Horses 3». Rapporten hevder å avdekke det den kaller «et ofte mindre diskutert element i Kremls politiske krigføring: kultiveringen av politiske allierte i Europas midte» – «Kremls tentakler».
På listen over slike aktører i Norge står blant andre Fremskrittspartiet, Rødt, SV og avisen Klassekampen.
Atlantic Council og rapporten «The Kremlin’s Trojan Horses3» er finansiert av USAs regjering, USAs militære, en rekke amerikanske og multinasjonale selskaper, og andre regjeringer deriblant islamistdiktaturet De forente arabiske emirater. I tillegg oppgir tenketanken at de mottok et sted mellom 870.000 og 2,2 millioner kroner fra det norske Forsvarsdepartementet i fjor.
USA har en lang tradisjon med å føre lister over partier, aktivister og medier i utlandet, som deretter utsettes for overvåking og andre former for forfølgelse. Slik forfølgelse har vært begått av USA selv og i andre tilfeller ved at amerikanske lister har vært overlevert til andre aktører, som autoritære regimer i andre land eller andre lands hemmelige tjenester.
I 2013 avslørte varsleren Edward Snowden at USA overvåker uskyldige borgere over hele verden i massiv skala og i strid med, nasjonal lovgiving, internasjonal rett og den internasjonale menneskerettighetserklæringen.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Innledningsvis vil jeg påpeke at vi lever i en urolig sikkerhetspolitisk tid, preget blant annet av at våre demokratiske verdier og prinsipper utfordres. Det er viktigere enn på lenge at vi står opp for våre verdier. Fri forskning er et slikt viktig demokratisk prinsipp. Forsvarsdepartementet støtter sikkerhetspolitisk forskning hos et bredt spekter av forskningsinstitusjoner. Dette omfatter enkelte internasjonale organisasjoner. The Atlantic Council of the United States (ACUS) er en av disse. Denne typen forskning er viktig fordi det bidrar til å belyse problemstillinger og sikkerhetspolitiske temaer som er av betydning for Norge. Dette er med på å fremme debatt og bidrar til økt kunnskap og innsikt hos våre allierte, noe som er viktig for vår sikkerhet.

ACUS er en uavhengig og ideell organisasjon som omfatter ti ulike regionale og funksjonelle program relatert til sikkerhets- og forsvarspolitikk, økonomi og utenrikspolitikk. Således er dette en stor forskningsinstitusjon som jobber med et svært bredt spekter av ulike saker og fagområder. Atlantic Council er tilknyttet paraplyorganisasjonen Atlantic Treaty Association (ATA), og er søsterorganisasjonen til Den norske Atlanterhavskomite (DNAK). ACUS er en viktig arena i USA for ordskifte og debatt om aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål, med særlig fokus på NATO og Europa. Vår økonomiske støtte er knyttet til Scowcroft Center for Strategy and Security. Støtten går utelukkende til arbeid som har fokus på transatlantisk og europeisk sikkerhetspolitikk, NATO og nordområdene.

ACUS er uavhengig av amerikanske myndigheter og NATO, og publikasjoner utgis i tråd med organisasjonens egne etiske retningslinjer: «The Atlantic Council Policy on Intellectual Independence». I henhold til dette står forfatterne selv ansvarlig for analyser og anbefalinger – uten at Atlantic Council eller de som på ulikt vis støtter organisasjonen kan påvirke forskningen. Ei heller forutsettes det at de som bidrar med økonomisk støtte til forskning i regi av ACUS nødvendigvis vil tilslutte seg forskningsfunn eller konklusjoner.

Når det gjelder den aktuelle rapporten, «The Kremlin’s Trojan Horses 3», er den utgitt av Eurasia Center. Rapporten er ikke på noen måte knyttet til verken Scowcroft Center for Strategy and Security eller Forsvarsdepartementets økonomiske støtte til forskning. Rapporten er publisert i tråd med de demokratiske prinsippene for akademisk frihet og fri forskning, og ingenting tyder på at rapporten er del av en statlig finansiert påvirkningskampanje. Forfatterne står selv ansvarlig for analyser og anbefalinger i rapporten. Selv om vi ikke nødvendigvis er enige med forfatterne, er fri forskning en del av de demokratiske verdier og prinsipper som vi holder høyt og som vi sammen må verne om.

USA er vår nærmeste allierte. Samarbeidet med våre allierte er tuftet på en forutsetning om, og tillit til, at deres aktivitet i Norge er innenfor rammeverket og ikke misbrukes til å utøve virksomhet som skader Norge og norske interesser eller bryter norske lover, regler og våre felles demokratiske verdier.