Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:84 (2018-2019)
Innlevert: 09.10.2018
Sendt: 10.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Hvilke grep tar næringsministeren for å sørge for at viktige nasjonale mineralinteresser og næringsinteresser blir ivaretatt i forbindelse med vern, herunder frivillig vern, som regjeringen ønsker mer av?

Begrunnelse

Det vises til Fylkesmannen i Nordland sitt arbeid med sikte på opprettelse av Ursvatnet naturreservat i Nordland på antatt bekostning av store fremtidige verdier for samfunnet.

I St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet sier Regjeringen at den vil videreføre det langsiktige arbeidet med skogvern og øke det frivillige skogvernet. Nordland er for ordens skyld allerede et av de mest verna fylkene i Norge.

Fra Fylkesmannen sitt notat;

"Området skårer nokså lavt på gammelskog og har ikke spesielt god treslagsfordeling. Det skårer bedre på urørthet/ påvirkning, vegetasjonsvariasjon, rikhet, arter og størrelse."

Fra forslag til verneforskriftens formål:

"Naturreservatet har en rik vegetasjon, et variert artsmangfold og både innslag av varmekjære arter og arter tilknytta gammelskog. Det er en målsetting å la gammelskogen få utvikle seg fritt slik at verneverdiene knyttet til denne skogen blir større."

Det synes merkelig at næringsdepartementet ikek er sterkere involvert i arbeidet med verneplaner, herunder med bakgrunn i uttalte mål fra regjeringen om å styrke mineralnæringen, som blir sterkt påvirket og i værste fall måtte avvikle sin drift i området.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig