Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:84 (2018-2019)
Innlevert: 09.10.2018
Sendt: 10.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Hvilke grep tar næringsministeren for å sørge for at viktige nasjonale mineralinteresser og næringsinteresser blir ivaretatt i forbindelse med vern, herunder frivillig vern, som regjeringen ønsker mer av?

Begrunnelse

Det vises til Fylkesmannen i Nordland sitt arbeid med sikte på opprettelse av Ursvatnet naturreservat i Nordland på antatt bekostning av store fremtidige verdier for samfunnet.

I St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet sier Regjeringen at den vil videreføre det langsiktige arbeidet med skogvern og øke det frivillige skogvernet. Nordland er for ordens skyld allerede et av de mest verna fylkene i Norge.

Fra Fylkesmannen sitt notat;

"Området skårer nokså lavt på gammelskog og har ikke spesielt god treslagsfordeling. Det skårer bedre på urørthet/ påvirkning, vegetasjonsvariasjon, rikhet, arter og størrelse."

Fra forslag til verneforskriftens formål:

"Naturreservatet har en rik vegetasjon, et variert artsmangfold og både innslag av varmekjære arter og arter tilknytta gammelskog. Det er en målsetting å la gammelskogen få utvikle seg fritt slik at verneverdiene knyttet til denne skogen blir større."

Det synes merkelig at næringsdepartementet ikke er sterkere involvert i arbeidet med verneplaner, herunder med bakgrunn i uttalte mål fra regjeringen om å styrke mineralnæringen, som blir sterkt påvirket og i værste fall måtte avvikle sin drift i området.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det er Klima- og miljødepartementet som forbereder sluttbehandlingen av skogvernsaker, hvor endelig vernevedtak skjer ved kongelig resolusjon i statsråd.

Eventuelle uløste interessekonflikter som gjenstår når sakene kommer til departementet blir vurdert i dialog med berørte departementer, herunder Nærings- og fiskeridepartementet. Siden det ofte er behov for å foreta avveininger mellom mineralinteresser og verneverdier i skogvernsaker er det rutinemessig dialog mellom Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringen er opptatt av å legge til rette for fremtidig vekst i mineralnæringen. Når skogområder forslås vernet, har man sjelden full informasjon om mineralressursene, blant annet fordi det som regel kreves kostbare undersøkelser for å frembringe slik informasjon. Derfor kan ny kunnskap som fremkommer etter at vern er vedtatt, i enkelte tilfeller vise at området inneholder mineralforekomster som kan gi grunnlag for fremtidig verdiskaping og næringsutvikling. Vern av skogområder utelukker derfor ikke muligheten for eventuell utnyttelse av funn av betydelige mineralressurser, dersom slik virksomhet kan skje på en miljømessig forsvarlig måte.

Dersom ny kunnskap i fremtiden viser at det finnes viktige forekomster av mineralske ressurser i verneområdene, må eventuell utdrift av disse forekomstene vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle ut fra den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48. Denne lyder: ”Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot verne-vedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.” Når tiltaket behandles etter denne generelle dispensasjonsbestemmelsen vil hensynet til vesentlige samfunnsinteresser, for eksempel mineralinteresser, bli vurdert og veid opp mot verneinteressen.

Det er viktig at vernesaker som kommer til beslutning til regjeringen, er tilstrekkelig utredet, slik at både verneverdier og mulige konsekvenser av vern for ulike næringsinteresser fremkommer på en god måte. I mineralsaker kan det være en utfordring at man ikke alltid har god kunnskap om verdien av mineralressursene før de er undersøkt av private virksomheter. Direktoratet for mineralforvaltning avgir som regel høringsuttalelser i vernesaker og plansaker på et tidlig tidspunkt, der et viktig formål er å belyse konsekvensene for mineralressurser og igangværende og fremtidig mineralutvinning. I sin vurdering er Direktoratet for mineralforvaltning primært opptatt av om forslag til vern kan ha negative konsekvenser for igangværende mineralforekomster eller om vern kan berøre mineralforekomster som kan være verdifulle for fremtidig verdiskaping.

Norges geologiske undersøkelse har utviklet verktøyet "Min kommune" der kommuner enkelt kan undersøke hvilke etablerte mineralressurser som er kartlagt i kommunen. NGU har også utviklet et klassifiseringssystem for mineralressurser for å synliggjøre hvor viktige ressurser ligger, slik at de blant annet kan ivaretas i verneprosesser og planprosesser.

Jeg er kjent med den konkrete saken som trekkes frem som bakgrunn for spørsmålet, og departementet har hatt møter med selskapet om saken. Tilrådning i saken er nå oversendt fra fylkesmannen i Nordland til Miljødirektoratet. Også Miljødirektoratet har hatt møte med selskapet om saken. Miljødirektoratet vil avgi sin vurdering og tilrådning i vernesaken til Klima- og miljødepartementet. I behandlingen av saken vil regjeringen legge vekt på å ivareta både hensynet til verneverdier og næringsinteresser på en god og helhetlig måte i tråd med kravene i utredningsinstruksen og i naturmangfoldloven § 14.