Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2343 (2017-2018)
Innlevert: 24.09.2018
Sendt: 24.09.2018
Besvart: 01.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): DN 31.07.18 omtaler at ordet "betydelig" fant veien inn i bokføringsloven i 2015. Dette betyr at det ikke er nok for politiet å påvise et brudd på loven. De må også kunne bevise at overtredelsene er betydelige. En høyesterettsdommer kaller det en glipp, mens en politiadvokat mener useriøse arbeidsmarkedsaktører går fri.
Vil regjeringen ta initiativ til at ordet "betydelig" blir tatt ut fra lovteksten, slik at det blir lettere å ta useriøse arbeidsmarkedsaktører?

Begrunnelse

Den nye versjonen av loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2015 i forbindelse med endringen av straffeloven. Endringen skaper hodebry for politiet.

Senest i vår frikjente Oslo tingrett en person som ikke hadde ført regnskap riktig på flere år. Grunnen var at politiet ikke klarte å bevise at det var betydelige overtredelser.

Et betydelighetskrav medfører at useriøse aktører i arbeidslivet som burde vært straffeforfulgt, ikke blir det, sier politiadvokat Ole Rasmus Knudsen til DN.

Politiadvokaten mener at denne lovendringen aldri var et ønske fra politisk hold. Han mener Justisdepartementet gjorde det klart at et betydelighetsvilkår ville føre til at relativt alvorlige lovbrudd ikke ville bli straffet.

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Bokføringsloven § 15 opplyser om at den «som betydelig overtrer bestemmelser om bokføring eller regnskap, straffes etter straffeloven §§ 392 til 394». Regnskapsloven § 8-5 inneholder en tilsvarende bestemmelse. Straffeloven §§ 392 til 394 inneholder imidlertid ingen begrensning av straffansvaret til betydelige overtredelser, og det fremgår av forarbeidene at man ikke ønsket å avkriminalisere mindre alvorlige brudd på regnskapsloven. Når ordet «betydelig» likevel forekommer i både bokføringsloven § 15 og regnskapsloven § 8-5, skyldes det en inkurie.

Det synes tvilsomt om ordlyden i bokføringsloven § 15 og regnskapsloven § 8-5 kan innskrenke det straffansvaret som følger av straffeloven. Jeg er imidlertid oppmerksom på at i et overgangstilfelle fra gammel til ny utforming av bokføringsloven § 15 ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005, førte uklarheten til frifinnelse i en dom fra Oslo tingrett.

Oppretting av denne inkurien i bokføringsloven og regnskapsloven er lagt inn i et lovforslag som regjeringen fremmet fredag 28. september.