Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2327 (2017-2018)
Innlevert: 21.09.2018
Sendt: 21.09.2018
Besvart: 01.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kan statsråden opplyse om regjeringens arbeid med utvalget som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd, er det nedsatt, hva er mandatet, hvem er medlemmer og når planlegger regjeringen å fremme sak for Stortinget med oppfølging av utvalgets arbeid?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen nedsatte 28. september 2018 et offentlig utvalg som skal gjennomgå offentlige finansierte velferdstjenester i Norge i dag, med sikte på å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skal foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler, kan hindres. (Fotnote 1)

Private aktører kan være et godt supplement til offentlig tjenesteproduksjon. Samtidig må det offentlige kunne være trygge på at tilbudet holder god kvalitet, at rettssikkerheten til brukerne ivaretas, og til at det offentlige ikke overbetaler for slike tjenester. Det er bakgrunnen for regjeringen setter ned dette utvalget, i tråd med det et enstemmig Storting har bedt oss om.

Som det fremgår av mandatet, står utvalget ellers fritt til å utrede de spørsmål som det selv synes er nødvendig å ta opp. Utvalget starter arbeidet høsten 2018, og skal levere sin første delutredning til Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av et år. I denne delen vil også spørsmål om sikring av arbeidstageres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår tas opp. (Fotnote 2 og 3) Delutredning II skal leveres innen 2 år. Jeg legger ved en kopi av mandatet for utvalget til orientering. Informasjon om utvalgets sammensetning finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg-skal-se-pa-bruk-av-private-velferdsleverandorer/id2612478/

------------------------------

Fotnote 1) Jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 182 av 12. desember 2017, jf. Innst. 43 S (2017-2018) om behandling av Dokument 8:193 (2017-2018).

Fotnote 2) Jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 511 (2017-2018) av 27. februar 2018, jf. Innst 123 S (2017-2018) om behandling av Dokument 8:32 (2017-2018).

Fotnote 3) Jf. Stortingets anmodningsvedtak nr. 595 (2017-2018) av 10. april 2018, jf. Innst 197 S (2017-2018) om behandling av Dokument 8:101 (2017-2018).

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format