Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2150 (2017-2018)
Innlevert: 29.08.2018
Sendt: 30.08.2018
Besvart: 05.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I juni i år stakk en båtfører av fra politiet i cirka 50 knop i 5 knops-sonen i indre havn. Føreren hadde mange passasjerer om bord, og saken fikk stor mediedekning. Politiet lovet oppklaring og høyeste prioritet. Siktelsen lød på hensynsløs kjøring i over 50 knop, men boten ble kun 1.500 kroner. Et alvorlig moment er selvsagt høy fart, men undertegnede reagerer også kraftig på at vedkommende stikker av fra politiet. En så lav bot sender uheldige signal.
Mener statsråden at nivået på bøtene er riktig eller vil han øke dem?

Tor Mikkel Wara (FrP)

Svar

Tor Mikkel Wara: Spørsmålet tar opp en konkret sak. Det er opplyst fra Politidirektoratet at i denne saken utferdiget påtalemyndigheten et ordinært forelegg for overtredelse av lokale fartsbestemmelser på sjøen. Påtalemyndigheten er uavhengig i sin behandling av den enkelte sak, og det er ikke naturlig at jeg kommenterer avgjørelsen av saken.

På generell basis nevner jeg at atferd på sjøen kan rammes av ulike regler. Overtredelse av småbåtloven eller sjøveisreglene kan etter samme lov medføre bøter, og fengsel dersom det er tale om ruspåvirket føring av småbåt. Risikoatferd på sjøen som kan medføre alvorlig fare eller skade, vil dessuten kunne omfattes av straffeloven. For de minst alvorlige overtredelsene av småbåtloven og sjøveisreglene kan det utstedes forenklet forelegg etter standardiserte satser. Under behandlingen av lovhjemmelen for denne ordningen uttalte justiskomiteen blant annet at forenklet forelegg bare skal brukes i normaltilfeller, og ikke dersom det foreligger særlig skjerpende eller formildende omstendigheter. Som nevnt ble det reagert med et ordinært forelegg i den saken som spørsmålet tar opp. Jeg går derfor ikke nærmere inn på ordningen med forenklet forelegg i denne sammenheng.