Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven

Prop. 133 L (2020-2021), Innst. 625 L (2020-2021), Lovvedtak 173-174 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 625 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en ny barnevernslov som skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres retssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. En overordnet bestemmelse slår fast at barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser som berører et barn. Stortinget har vedtatt enkelte endringer i proposisjonens forslag til ny barnevernslov, herunder at barnets mening skal være et sentralt moment i vurderingen av barnets beste. Og at barn har rett til å uttale seg til barnevernet uavhengig av foreldrenes samtykke, og uten at foreldrene er informert på forhånd om samtalen. Av øvrige vedtak nevnes at Stortinget ber regjeringen følge opp rettssikkerhetsutvalgets anbefalinger på barnevernsområdet uten ugrunnet opphold.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021