Endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 521 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt følgende endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven: Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling. I tillegg er det vedtatt enkelte andre endringer i diskrimineringsombudsloven, i hovedsak presiseringer og mindre endringer av dagens regler. Arbeidsmiljøloven § 1-5 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem. Forskriftskompetansen utvides nå fra å gjelde regler for arbeidstakere som utfører «husarbeid, tilsyn eller pleie» til å gjelde alle former for arbeid i arbeidsgivers hjem eller husholdning. Lovendringen er nødvendig for å kunne ratifisere ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem. Arbeidsmiljøloven § 14-2 fjerde ledd som midlertidig utvider fortrinnsretten for arbeidstakere som har fått avviklet sitt arbeidsforhold på grunn av virkninger av covid-19-pandemien.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2021