Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Prop. 159 L (2020-2021), Innst. 459 L (2020-2021), Lovvedtak 129 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 459 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. Det er vedtatt et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Det nye straffebudet vil blant annet ramme uberettiget deling av seksualiserte og andre intime bilder og bilder av noen som utsettes for vold eller lignende ydmykelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021