Representantforslag om nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade, herunder de såkalte "oljepionerene"

Dokument 8:150 S (2020-2021), Innst. 382 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Forslag 5 og 6 ble fehandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Waagen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 382 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade, herunder de såkalte "oljepionerene". Det ble vedtatt at regjeringen i samråd med partene i arbeidslivet, legger frem forslag til nødvendig forenkling av yrkesskadereglene og at yrkessykdomslisten blir gjennomgått og om nødvendig oppdatert. Stortinget ba også regjeringen snarest nedsette en kommisjon som skal arbeide frem en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Kommisjonen sammensettes av uavhengige fageksperter, samt representanter for berørte parter. Det forutsettes at kommisjonen vil være ferdig med sitt arbeid innen utgangen av desember 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021