Endringer i domstolloven (domstolstruktur)

Prop. 11 L (2020-2021), Innst. 134 L (2020-2021), Lovvedtak 33 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 134 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt flere endringer i domstolsloven. Endringene gjelder blant annet fordelingen av sakene i tingrettene, herunder om fordelingen mellom rettsstedene, rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser) og hvor tingrettene skal ha sine faste rettssteder. Endringer i rettskretsene og de faste rettsstedene skal forelegges for Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020