Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)

Prop. 32 L (2019-2020), Innst. 148 L (2019-2020), Lovvedtak 48 (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 148 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og lov 12. juni 1987 nr. 48 om Norsk internasjonalt skipsregister (NIS-loven). Formålet med endringene er å åpne for bareboatregistrering og hjemle en adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på fartsområdebegrensningene i eller i medhold av NIS-loven § 4, som gjelder for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.03.2020