Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Merknad

Kap. 2309; kap. 605 og 606 - endringer pga. gal fortolkning og praktisering i Arbeids- og velferdsetaten av retten til å ta med sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger til andre EØS-land

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang