Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)

Prop. 9 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang