Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Prop. 126 L (2018-2019), Innst. 85 L (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 85 L (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 03.12.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 12.12.2019