Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)

Prop. 116 L (2018-2019), Innst. 375 L (2018-2019), Lovvedtak 105 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.06.2019 Innst. 375 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende). Endringene følger opp følgende forslag som var fremmet i Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019: – endre reglene for gradering av pleiepenger, slik at det kan tas hensyn til at noen foreldre ikke kan være i arbeid selv om barnet er i en etablert tilsyns- og avlastningsordning. – øke kompensasjonsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 75 til 80 pst. av sykepengegrunnlaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019